Färre unga upplever cannabis skadligt

[UPPDAT] Allt färre tonåringar tror det finns skaderisker med att prova cannabis några gånger. Det visar CAN:s rapport om skolelevers drogvanor som presenterades i onsdags.

Andelen elever i nian och på gymnasiets årskurs 2 har minskat sedan 2012 som upplever en skaderisk med att testa cannabis några gånger.

2012 uppfattade 57 procent av de 15-16-åriga högstadieeleverna i nian och 52 procent av 17-åriga gymnasieleverna att det finns måttlig eller stor risk att människor skadar sig själv om de provar marijuana eller hasch ett par gånger. Det hade i år minskat till 45 procent respektive 40 procent.

Var fjärde pojke i gymnasiet anser att det inte finns någon skaderisk alls med att prova ett par gånger.
– Samtidigt som den upplevda skaderisken kopplat till att testa cannabis en eller två gånger minskat har andelen elever som provat cannabis legat stabilt, vilket visar på att utvecklingen av riskuppfattningen inte nödvändigtvis hänger samman med själva konsumtionen, säger Martina Zetterqvist, utredare och redaktör för rapporten, till Drugnews.

Riskuppfattningen mäts i de enkäter som elever får svara på årligen i det frågebatteri som CAN har följt sedan 1971 om alkohol, tobak, sniffning och narkotika, (elever i nian från 1971 och gymnasiets årskurs 2 från 2004). Riskerna mäts utifrån hur stor risk eleverna anser att det finns att skada sig själva fysiskt eller på annat sätt, vid användning av olika substanser.

Foto: Drugnews

Samtidigt frågas om möjligheten att få tag i narkotika. Fler elever uppger att de erbjudits prova eller köpa än som faktiskt gör det. En majoritet elever svarar dock att de inte har haft tillgång till narkotika över huvud taget.

Tillgängligheten av cannabis och annan narkotika uppges i andra undersökningar har ökat, liksom tullens beslag senare år. Och flera studier varnar för att cannabis blivit starkare och mer riskfyllt att använda, särskilt skaderisk för tonåringars hjärnor.

• Varför är då fler unga succesivt mindre medvetna om skaderisker av cannabis?
– Det är ingen isolerad utveckling för Sverige, utan en europeisk trend. Den liberala debatten om cannabis och att flera länder avkriminaliserar eller legaliserar cannabis väger nog in, svarar Martina Zetterqvist.

Men Sverige har en jämförelsevis låg prevalens av cannabis bland unga i ett internationellt perspektiv. I våras svarade 8 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna i årskurs att de någon gång prövat narkotika (främst cannabis), i gymnasiets årskurs 2 var motsvarande tal 17 procent respektive 14 procent. Hon tror att andra faktorer som att cannabis är olagligt och möjligen inte accepterat tillsammans med föräldrakontroll kan väga in att inte fler unga använder drogen.

Om det är oroande utveckling och ett misslyckande för prevention att många unga inte uppfattar risker med cannabis får vi svar på i framtiden.
– Vi kan konstaterar att färre elever upplever skaderisker med att testa cannabis några gånger och att tillgänglighet finns. Det återstår att se om det senare även leder till ökad användning, vi har inte sett det hittills, säger hon.

Vad forskarna däremot kan se är att bland unga som använt cannabis, så har viss ökning av antalet användningstillfällen ökat. Och studier visar att de som mer frekvent använder drogen även i större utsträckning dricker mer alkohol.

Skolrapporten presenterades (pdf-fil, 80 sidor) i onsdags under en tillställning hos CAN i samtidigt med att webbplatsen Drugsmart.com firar 20 år. Preliminära siffror från enkäten presenterades redan i somras i Almedalen, vilket Drugnews rapporterade om. Alkohol, tobak och narkotika har minskat sedan millenieskiftet bland unga. Alkohol har minskat till historiskt låg nivåer, medan erfarenheter av narkotika planat ut något.

Foto: Jonny Williams/ Flickr www.ecigclick.co.uk.

Den nedåtgående trenden för tobaksanvändningen tycks avstannat något bland elever, (23 procent på gymnasiet uppger att de röker, medan 14 procent snusar). En tydlig ökning står elektroniska cigaretter för, 32 procent i årskurs 9 på högstadiet och 41 procent på gymnasiet svarade att de prövat, en tydlig ökning sedan frågan infördes 2014. Det var tre gånger vanligare bland vanligt tobaksrökande elever som bland ickerökare att ha provat e-cigaretter.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser