Skolelevers substansbruk skiljer i landet

Ungas ANT-användning har överlag minskat över åren. Men skolelevers bruk av olika substanser ser mycket olika ut i landet – och mönstren är ofta bestående, enligt en CAN-analys. Men Blekinge har tagit sig från sin ”värstingplats” genom ett medvetet tobaksförebyggande länsprojekt.

Rapporten Från Norrbotten till Skåne – ANDT-användning bland skolungdomar i länen 1978-2018 (pdf-fil, 22 sidor) har sammanställt utifrån statistik som samlats under åren utifrån tusentals grundskolelevers (från 2004 även gymnasieelevers) enkätsvar om sina drogvanor av Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN.

Svenska ungdomar röker mindre och dricker allt mindre alkohol. Narkotika har få provat, men minskar inte på samma sätt överlag. Analysen av 40 års skolenkäter om ungas vanor av olika substanser visar dock att trenden håller i sig och totala substansanvändningen i riket går ner.

Men det finns även stora skillnader mellan regionerna.
Enligt senaste mätperioden 2017-2018, så svarade exempelvis 22 procent av gymnasielever i andra årskursen i Stockholms län att de provat narkotika (oftast cannabis), jämfört med nio procent i Örebro län. Och vad gäller snusning så svarade en av fyra gymnasieelever i Norrbotten att de gjorde det, mot nio procent i Sörmland.

Ulf Guttormsson, CAN. Foto: Drugnews

– Risken för att skolelever ska bruka olika substanser kan alltså variera mycket och påverkas utifrån var i landet man bor och växer upp, säger Ulf Guttormsson, utredare på CAN och huvudförfattare till rapporten, till Drugnews.

Narkotikaerfarenheter för unga, särskilt de på gymnasiet, är ofta vanligare i regioner med högre befolkningstäthet. Han tror att det kan delvis kan bero på att jämförelsevis få provat narkotika i landet och därför bildas en marknad lättare där många bor.

Medan det omvända gäller för snus, som är mer av en ”glesbygdssubstans”, som både används av unga och vuxna, kanske av tradition. För alkohol är skillnaderna mindre mellan regionerna enligt analysen av den långa serien av skolenkäter.

CAN konstaterar vidare att de regionala skillnaderna av substansanvändning – av alkohol, cigaretter, snus, narkotika och sniffa – har varit ganska stabila under åren. Genom att ta fram ett index så visar sig Jönköpings län legat klart under rikssnittet för hela perioden 1978-2018, (cirka 85 jämfört med snittet 100) för elever i årskurs 9.

ur CAN-rapporten

Också elever i nian i Västerbotten och Örebro län (87 resp. 92 på indexlistan) har haft mer återhållsamma drogvanor under åren. Medan högstadieelever i Gotland, Jämtland och Blekinge legat högst (index 122, 111 respektive 109).
– Det vore givetvis ur ett preventionsperspektiv mycket intressant att försöka ta reda på varför vissa län ganska konsekvent rankar högt respektive lågt vad gäller elevers substansanvändning. För jag vet faktiskt inte, säger Ulf Guttormsson.

• Drugnews: kan möjligen län med starkare religiösa och nykterhets-traditioner påverka ungdomar att bli mer restriktiva, och län med stor turism och många sommargäster driva upp vanorna?

– Så kan det vara. Län med liten befolkning, men med mycket turister, som dricker mer alkohol, kan nog påverka de bofastas vanor. Gotland flerdubblas på sommaren och kan nog ha påverkats av besökarna, säger han.

Efter årsskiftet ska rapporten presenteras för CAN:s länsombud. Han hoppas att få återkoppling och att olika regioners erfarenheter ska bli lärdomar för varandra, om vad de gjort och inte gjort kring ungas ANDT-problem.

Foto Drugnews

Ett län som brutit trenden gått från bottenplats till bäst i substans-indexligan är Blekinge. Och har gjort anmärkningsvärda förändringen från perioden 2012-16 till 2017-2018. I år ligger länet bäst till. Särskilt har intensivkonsumtion av alkohol minskat och tidigare tidig tobaksdebut brutits.

Jenny Andersson, folkhälsostrateg Foto: Privat

– Jättekul att höra och ett kvitto på att de stora insatser vi gjort med våra tonåringar också syns i statistiken. Och vi har verkligen gjort mycket, med fokus på tobaksprevention, säger Jenny Andersson, folkhälsostrateg i Karlshamn, till Drugnews.

Hon berättar att de fem kommunerna i Blekinge (Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg) förfasades över att de låg över rikssnittet vad gäller alkohol, tobak och narkotikaanvändning bland skolelever. De sökte och fick stöd av Folkhälsomyndigheten för ett treårigt projekt att förebygga ungas tobaksanvändning.

Tobaksfri skoltid infördes (både för elever och personal), rökförbud ”brändes in” på skolgårdars asfalt, ANDT blev obligatoriskt på schemat, gymnasieelever fick som feriejobb ta fram tobaksinformation för yngre elever, alla högstadieskolor erbjuds någon kontraktsmetod…

Rapporter i Blekinge-projektet

Några kommuner, exempelvis Karlshamn, har även infört lokalt rökförbud vid bad- och lekplatser.
– Jag vet att utökade rökförbud ligger i förslaget till ny tobakslag, men den har ju fastnat i riksdagen och vi ville inte vänta längre, säger Jenny Andersson.

Hon var i Stockholm i veckan och föreläste för kommunala drogsamordnare i landet om länsprojektet som nu har avslutats. Nu har blekingepolitikerna beslutat integrera projektet i länets ANDT-strategi, kommunerna anställt samordnare och prevention införlivas i ordinarie arbetet. Lokalsamhället och media har bjudits in och projektvarumärket TBU (Tobaksfria barn och unga i Blekinge) är nu väl känt i länet.

– Det behövs fungerande strukturer för att förebygga droger och beroende bland unga, som ju ofta börjar med normbrytning kring tobak. Det räcker inte med eldsjälar som kan försvinna. Det behövs bra strategier för att inte nya generationer ska få problem, säger Jenny Andersson.

• Länk till Blekingeprojektet TBU:s slutrapport (pdf-fil, 25 sidor).

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser