Starkare mandat för EU:s narkotikabyrå

BRYSSEL/LISSABON EU:s ministerråd beslutade i veckan om ett nytt mandat för EU:s narkotikamyndighet att kunna reagera snabbare och mer effektivt på de nya hälso- och säkerhetsutmaningar som olaglig narkotika medför.


Därmed har den preliminära trepartsöverenskommelse mellan ministerrådet, kommissionen och EU-parlamentet under svenska EU-ordförandeskapet som arbetats fram under vår nått i mål. Europaparlamentet godkände överenskommelsen 13 juni och ministerrådet antog slutligt mandatet i tisdags 27 juni.

Avsikten är att dagens narkotikamyndighet EMCDDA i Lissabon, som sedan 1993 övervakar, samlar in och analyserar statistik om narkotikaläget i unionen, ska omvandlas och få utökad roll.

Dels ska den nya narkotikabyrån (European Union Drugs Agency, EUDA) öka kunskap om narkotikans negativa konsekvenser inom hela EU, genom t.ex. göra hotanalyser och utfärda varningar (t.ex. när nya farliga psykoaktiva ämnen dyker upp). Men även inrätta ett nätverk av kriminaltekniska och toxikologiska laboratorier för främja informationsutbyte om nya trender och stödja medlemsländerna mer och bidra till förbättrad situation på internationell nivå. Och tillhandahålla forskning och stöd om såväl hälsorelaterade frågor, narkotikamarknader och drogutbud.

– Genom det nya mandatet får EU:s narkotikamyndighet förutsättningar att arbeta med de nya och växande utmaningar på narkotikaområdet som finns i EU. Det är positivt att myndigheten kommer främja evidensbaserade metoder och öka medvetenheten om förebyggande insatser, vård och stöd, samt skadereducering på narkotikaområdet. Företrädare för det civila samhället kommer även involveras mer i myndighetens verksamhet, vilket är mycket positivt, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i en kommentar.

Gunnar Strömmer. Foto: Regeringskansliet

– Konkurrensen om narkotikamarknaderna ger upphov till våldsamma konflikter som i allt högre utsträckning drabbar vårt samhälle och oskyldiga. Genom utvecklingen av narkotikamyndighetens arbete kan arbetet mot den organiserade brottsligheten intensifieras, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Men någon federal narkotikapolis som amerikanska DEA ska byrån inte bli, där har nationell polis och Europol en fortsatt roll, har kommissionär Ylva Johansson tidigare sagt till Drugnews.

Det nya mandatet för EU:s nya narkotikabyrå börjar tillämpas från 1 juli 2024 och en förberedelsefas inleds nu.

Alexis Goosdeel, EMCDDA:s direktör

Europa har under de senaste decennierna mött stora förändringar i omfattning och karaktär kring ”narkotikafenomenet” och ser idag en växande mångfald när det gäller tillgång och användning av droger, varnar EMCDDA:s chef Alexis Goosdeel.
– Med det nya mandatet kommer vi att kunna stödja EU och dess medlemsstater i att ta itu med denna situation och att stärka EU:s beredskap, säger han.

Han anger fyra serviceområden som narkotikabyrån ska erbjuda för att uppnå det:

• förutse nya och framtida utmaningar
• varna om nya risker och narkotikarelaterade hot
• bedöma behov och tillgängliga åtgärder/svar
• utvärdera och sprida ny kunskap och bästa praxis

Annonser