Narkotika inte prioriterat under ordförandeskapet

Den 1 januari blev Sverige ordförandeland i EU. Säkerhet, konkurrenskraft, grön omställning och energiomställning, demokratiska värden och rättsstatsprincipen, är det som prioriteras. Folkhälsofrågor eller alkohol- och narkotikafrågor lyfts inte fram i den övergripande prioriteringen.

Det finns några frågor i narkotikapolitiken som kommer att behandlas under det svenska ordförandeskapet. Den viktigaste är kanske att omvandlingen av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk , EMCDDA, till Europeiska unionens narkotikabyrå ska förhandlas under det svenska ordförandeskapet.

Sverige kommer också att leda allt rådets arbete, inklusive det narkotikapolitiska arbete som bland annat sker inom ramen för rådets Horizontal Working Party on Drugs (HDG).

När det gäller arbetet inom HDG rapporterar det Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk att Sverige har tre prioriteringar.

Den första prioriteringen är kön och droger, som bland annat kommer att beröra behandling och vård som tillgodoser kvinnors specifika behov och kvinnors roll i den illegala narkotikahandeln. Det handlar också om skillnader mellan män och kvinnor när det gäller narkotikarelaterade dödsfall. Könsrelaterat våld och kopplingen till droger är också en fråga som kommer med under denna prioritering.

Sverige kommer också att prioritera unga människor och droger. Det kommer att handla om ungdomars roll i den illegala narkotikahandeln, rekrytering till kriminella nätverk, droganvändning och förebyggandearbete.

Den tredje prioriteringen handlar om syntetiska opioider: tematisk diskussion om syntetiska opioider, icke-medicinsk användning av farmaceutiska opioider och utmaningar i Europa.

Någon större kraftsamling sker inte kring narkotikapolitiken under det svenska ordförandeskapet. Ett tjänstemannamöte med unionens nationella narkotikasamordnare kommer dock att äga rum i Malmö i början av maj.

Annonser