Svenskt snus kan helt förbjudas i Finland

HELSINGFORS En finsk arbetsgrupp på social- och hälsodepartementet föreslår en rejält skärpt tobakslag med målet ett tobaksfritt land 2030. Höjd ålder till 20 år för att få köpa och äga tobak; slutrökt på uteserveringar och i bostäder; och stopp för all snusinförsel.


Vad gäller snuset, så är det bara i Sverige som det får säljas efter att vi fick ett undantag vid EU-inträdet 1995 – då även Finland gick med. Men snus kan idag importeras av privatpersoner till andra EU-länder, inklusive Finland. Det mesta förs in från Sverige. Den möjligheten vill nu arbetsgruppen helt stoppa i det långtgående betänkandet, som nu har presenterats.

Finska betänkandet ”Utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken – Arbetsgruppens åtgärdsförslag 2023”

Målsättningen är ett i princip tobaks- och nikotinfritt Finland senaste 2030, rapporterar Svenska Yle. Om alltså bara sju år förväntas mindre än fem procent av vuxna befolkningen dagligen använda tobak. I dag är det tolv procent av finländarna som dagligen röker i åldrarna 20 – 64 år. Och cirka 5 000 finländare dör årligen i förtid på grund av rökning.

Om förslaget antas så ska även åldern höjas från 18 till 20 år för att få köpa, importera och inneha tobaks- och nikotinprodukter. Det ska även bli stopp för rökning på uteserveringar och för de som bor i lägenheter – både i bostaden, på balkongen och utomhus. Myndigheter föreslås också få rätt att inspektera lägenheter mot den boendes vilja om denne misstänks återkommande ha brutit mot rökförbudet.

Målet om ett tobaksfritt Finland år 2030 är något som även andra länder beslutat, (fast kanske andra mål-årtal). Sverige har 2025 som rökfritt mål, i Nya Zeeland och Danmark finns förslag om totalförbud för invånare födda efter visst årtal (t.ex. födda 2007 resp. 2010) att få köpa tobak och röka för all framtid).

I april är det riksdagsval i Finland. Arbetsgruppen på hälsodepartementet vill att den nya regeringen efter valet genast börjar ta fram nödvändiga åtgärder för att förverkliga en skärpt tobakslag.

Tema: RÖKFRITT 2025

TOBACCO ENDGAME. Flera länder och organisationer har satt måldatum att fasa ut den skadliga tobaksrökningen till visst årtal (olika i olika länder) för att få fart på hälsoarbetet och förhindra rekrytering av nya rökare.

I Sverige har hittills ett 170-tal myndigheter, hälso- och tobakskritiska organisationer anslutit sig till kravet om ett politisk beslut för en plan med delmål att uppnå ett Rökfritt Sverige år 2025, (då mindre än 5 procent av befolkningen röker och det inte utgör ett dominerande folkhälsoproblem). Idag röker cirka 11 procent av svenskarna.
Även svenska regeringen anger numer målet om rökfrihet år 2025 i nya ANDTstrategin.

Läs mer

Annonser