Tobacco Endgame del av ANDT-strategin

Målet ett rökfritt Sverige år 2025 är nu del av regeringens ANDT-strategi. Ett samhälle fritt från doping och narkotika är med sedan tidigare. Men vikten av att minska totalkonsumtion av alkohol nämns inte. Det framgår av strategin som nu finns tillgänglig.

Nya reviderade strategin för framtida politiken på alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksområdet för åren 2016-2020 antogs i torsdags av regeringen, vilket Drugnews tidigare rapporterat.

Den blev offentlig i tisdags när den skickades till riksdagen för kännedom och kan laddas ner här, ”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020” (2015/16:86, pdf-fil, 72 sidor).

Regeringen vill sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, och där är ANDT-området viktigt. Även om strategin påminner om den tidigare, så anser regeringen att den förra saknade tydlig strukturanalys och har velat stärka jämställdhets- och barnperspektiv.

Det övergripande målet i strategin ligger fast om ”om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”.

Tobaksrökning är den enskilt främsta förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och död. Därför sluter regeringen upp bakom kampanjen Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025, även i strategin (läs även Drugnews artikel från i måndags).
– Varje år dör 12 000 personer till följd av rökning och 100 000 personer insjuknar i rökrelaterade sjukdomar i Sverige. Med regeringens nya ANDT-strategi flyttar vi fram positionerna ytterligare för att nå målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, säger folkhälsominister Gabriel Wikström i en kommentar.

07-vinglas31.jpgMen vad gäller alkohol, så intar regeringen en lite annan hållning och tar inte sikte på att minska totala drickandet: ”Även alkoholkonsumtion kan leda till negativa hälsokonsekvenser”. Men ”till skillnad från de andra substanserna är alkohol accepterat som en del av vår kultur och därför tar det övergripande målet fasta just på att minska de medicinska och sociala skadorna orsakade av alkohol”, står det i nya strategin.

Flera åtgärder för att minska skadligt drickande och bland unga och undvika helt i vissa situationer nämns dock. Vad gäller nykterhet i trafiken, så vill regeringen pröva nya metoder och upprepar sitt intresse för alkobommar som prövats i såväl Göteborgs och Stockholms hamnar med framgångar. Oklarhet om finansiering och ansvar har dock gjort att försöken nu står stilla om bommar inte används.

I nya strategin nämns oro för ökad internethandel med ”nätdroger”. Två procent av unga i grundskolans niondeklass och 4 procent av elever i gymnasieskolans andra årskurs svarar i drogvaneenkäter att de någon gång använt sådana droger.

Regeringen har tillsatt utredning för att se över klassificeringssystemet av nya droger. Familjeklassning av droger med liknande struktur och effekter är alternativ som nämns.

Uppmärksamhet ges också för de ensamkommande unga som kommer till Sverige, ifjol var de uppåt 33 000 under 18 år, enligt en prognos. Cirka 88 procent är pojkar och deras utsatthet och risk hamna i situationer som människohandel, kriminalitet och kontakt med alkohol och andra droger oroar regeringen. Denna grupp bör ägnas extra uppmärksamhet för preventiva insatser”, står det i ANDT-strategin.

E19-ProMaya1-DannyBirchallInternationellt nämns även behovet av en ny gemensam alkoholstrategi i EU för att minska alkoholskador. Bland annat med regler som påverkar priset, reklam och marknadsföring, även den gränsöverskridande och den i digitala medier. Folkhälsobaserad alkoholpolitik har fått ökat intresse i medlemsländer, men kommissionen har hittills bromsat en ny strategi.

Regeringen konstaterar också i nya strategin att ”det internationella narkotikapolitiska läget är bekymmersamt” och att den restriktiva linjen ofta möter motstånd. Några länder har valt tillåta cannabis för eget bruk, fast det ryms inte inom FN:s narkotikakonventioner.

I en samlad bedömning nämns att andel barn och unga som debuterar med alkohol och tobak minskar i Sverige, skolelever som inte druckit eller rökt sjunker också. Narkotikaanvändning är relativt stabil bland unga, men behöver fortsatt följas, undersökningar visar att cannabisbruk är högre i storstäderna jämfört med riket över lag. Elever som prövat narkotika är mer utsatta i flera avseenden.

Regeringen har beslutat om följande mål i strategin för fortsatta arbetet inom ANDT-politiken:

  • Mål 1: Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  • Mål 2: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  • Mål 3: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  • Mål 4: Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  • Mål 5: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  • Mål 6: En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

Tema: RÖKFRITT 2025

TOBACCO ENDGAME. Flera länder och organisationer har satt måldatum att fasa ut den skadliga tobaksrökningen till visst årtal (olika i olika länder) för att få fart på hälsoarbetet och förhindra rekrytering av nya rökare.

I Sverige har hittills ett 170-tal myndigheter, hälso- och tobakskritiska organisationer anslutit sig till kravet om ett politisk beslut för en plan med delmål att uppnå ett Rökfritt Sverige år 2025, (då mindre än 5 procent av befolkningen röker och det inte utgör ett dominerande folkhälsoproblem). Idag röker cirka 11 procent av svenskarna.
Även svenska regeringen anger numer målet om rökfrihet år 2025 i nya ANDTstrategin.

Läs mer

Annonser