Facket: ”Kaos på överfulla LVM-hem”

Överbeläggning och hot mot personal på de statliga LVM-hemmen för vuxna missbrukare. Det saknas nu förutsättningar för garantera god vård i trygg miljö, varnar fackförbundet ST.

Förra veckan berättade Drugnews att Statens Institutionsstyrelse sedan i höstas har ett ”historiskt högt tryck” på de statliga ungdomshemmen och LVM-hemmen för vuxna missbrukare. Detta efter att kommuners socialtjänst – efter tidigare satsat mer på öppenvård och alternativ – börjat öka sina tvångsvårdsplaceringar av personer med svårt missbruk och psykosociala problem där.

Tobias Bjerman
Tobias Bjerman

Men facket ST, som organiserar många av de cirka 4 000 anställda och visstidsanställda inom SiS, menar att problemen funnits längre.
– Det har varit överfullt på LVM-hem över ett år. Med följder som svårare erbjuda god vård för klienterna och blivit sämre arbetsmiljö med ökat hot och våld för personalen. Men SiS ledning har inte agerat, säger Tobias Bjerman, vice ordförande för avdelningen ST inom Sis, till Drugnews.

Överbeläggningen på LVM-hemmen är nu 111 procent med madrasser på golv, våningssängar i enkelrum och extrautrymmen, som försvårar möjlighet att kunna erbjuda en god vård. Risk bara förvarning, enligt facket.

Det finns idag inget som tyder på att trycket på placeringar minskar. Klienterna är också oftare i sämre skick än tidigare och många är psykiskt sjuka vid sidan om sitt beroendeproblem. Flera blir frustrerade på de fullsatta statliga hemmen som inte är rustade för att klara svåra psykiatriska problem.

Hittills i år har 924 fall av hot och våld rapporterats mot SiS-personal, ifjol var det totalt 965 kända fall, mörkertalet är troligen stort, menar facket. Slag och sparkar förekommer, en hiv-positiv klient skallade en personal och bet en annan enligt rapport. Ensamarbete är vanligt, ”det är fullkomligt kaos, det är inte roligt på jobbet längre”, säger en anställd.

ST anser att beslutsfattare måste informeras om situationen, ”problemen är så stora att något måste göras”, skriver facket i en debattartikel på SvD.
Ekonomin behöver ses över – i år kan SiS gå med nära 100 miljoner kronor i vinst, då vården är avgiftsstyrd istället för att få anslag. Satsa de pengarna på att förbättra missbruksboendena, menar facket. Utbyggnader måste ske, kvaliteten stärkas och mer personal anställas. Men idag har det blivit svårare att rekrytera medarbetare då bilden av den statliga tvångsvården som arbetsplats sprider sig och personalomsättningen är redan hög.

ST vill nu bjuda in ansvarig minister, Åsa Regnér (S), för att skapa sig en bild. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bör granska statliga LVM-hemmens förmåga att ge god omvårdnad och behandlingens kvalitet.

Och Arbetsmiljöverket måste granska arbetsmiljön där, menar facket.
– För är trycket så högt att bra behandling inte kan garanteras för klienterna och arbetsmiljön blir osäker för personalen. Görs inget så kan skyddsombuden tvingas att begära skyddsstopp för verksamheten, säger Tobias Bjerman på ST.

D262-SiSlogStatens Institutionsstyrelse har individuellt anpassad tvångsvård på 24 särskilda ungdomshem och elva hem för vuxna missbrukare. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) möjliggör för sluten tvångsvård efter beslut i förvaltningsrätt. 2013 togs nära 1 000 vuxna med gravt missbruk emot på LVM-hemmen.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser