Mer alkohol med laglig cannabis

PITTSBURGH. En ny stor studie visar att legaliseringen av cannabis i USA även medför en ökad alkoholkonsumtion. Det är särskilt tydligt bland unga vuxna och bland män.

En forskartrio från University of Pittsburgh och William Pattersons University i New Jersey har undersökt hur alkoholkonsumtionen påverkats i de USA-delstater som legaliserat cannabis. Studien publicerades i november i JAMA Health Forum med den unga ekonomen och folkhälsovetaren Vandana Macha som förstaförfattare.[i]

Tidigare forskningsrapporter i ämnet har visat på blandade resultat. Enligt vissa studier finns det ett ”ekonomiskt komplement” mellan alkohol och cannabis. Det vill säga att när konsumtionen av den ena drogen ökar följer den andra drogen med. Andra forskare menar att drogerna ersätter varandra – att när fler röker cannabis minskar drickandet. Men dessa studier är från tiden före den mer omfattande legaliseringen, även om många delstater hade godkänt medicinsk användning.

Hur alkoholkonsumtionen påverkats i de delstater som legaliserat fullt ut har hittills varit oklart.

Försäljningsstatistiken av alkohol från Colorado visar en svag ökning per capita efter legaliseringen 2014, men de siffrorna är inte granskade vetenskapligt.[ii]

En ny studie från National Bureau of Economic Research visar att drickande ökat efter legalisering[iii] och en annan att kombinationen alkohol och cannabis har ökat, men att enbart bruk av alkohol minskat.[iv] I båda dessa studier utgår man från den nationella drogvaneundersökningen NSDUH med bara en sjättedel så många svar som i Machas studie. Hennes forskargrupp menar också att deras egen studie är mer robust, särskilt när det gäller risk för snedvridning av resultaten.

Enkätsvar från över 4 miljoner amerikaner
Machas och hennes medarbetare har analyserat svaren från 4,2 miljoner amerikaner som fått frågor i den nationella övervakningen av riskfaktorer, Behavioral Risk Factor Surveillance System, mellan 2010 och 2019. Under de åren legaliserades cannabis i tio delstater samt i huvudstaden Washington DC. (Idag har ytterligare ett tiotal delstater legaliserat nöjesbruk för vuxna, över hälften av befolkningen kan numer köpa cannabis lagligt).

Forskarna tittade på graden av legalisering, hur alkoholkonsumtionen förändrades samt ålder, kön, etnicitet och utbildningsnivå på deltagarna.

Resultaten visar att legaliseringen har medfört en ökning med 0,9 procent av alkoholkonsumtion över lag. När det gäller berusningsdrickandet var ökningen inte statistiskt säkerställd. Det var framför allt 18 -24 åringar och vita män med låg utbildning som drack mer. Den gruppen i delstater som legaliserat cannabis ökade sin alkoholkonsumtion med i snitt 14 procent, som dock sjönk något över tid.

Slutsatsen blir enligt forskarna ”att legaliseringslagarna för rekreationellt bruk av cannabis kan vara associerade med en ökad alkoholkonsumtion, i främst bland för yngre vuxna och män.”

 

• Fotnoter: [i] Macha et al (2022). Association of Recreational Cannabis Legalization With Alcohol Use Among Adults in the US, 2010 to 2019 – PubMed (nih.gov), JAMA Health Forum 2022:3 .
[ii] RMHIDTA. The legalization of marijuana in Colorado: the impact. (2021), sidan 46.

[iii] Ali et al (2021). Recreational Marijuana Laws and the Use of Opioids: Evidence from NSDUH Microdata , National Bureau of Economic Research.
[iv] Kim et al (2021). Impact of state-level cannabis legalization on poly use of alcohol and cannabis in the United States, 2004-2017 , PubMed (nih.gov). Drug Alcohol Depend. 2021;218: 108364.

Etiketter:

Annonser