Stockholms unga väljer bort tobak och alkohol

Huvudstadens unga väljer i allt större utsträckning bort tobak och alkohol. Det visar den undersökning som Stockholms stad presenterade idag. Narkotikaanvändningen ligger stabilt.


Andelen elever som uppger sig inte använda någon form av tobak är nu den lägsta som uppmätts sedan mätningarna i den så kallade Stockholmsenkäten startade och detta gäller för både flickor och pojkar i årskurs 9 respektive år 2 på gymnasiet.

Diagram andel ungdomar som inte använder alkohol.

Även alkohol ratas av dagens ungdomar. Bland ungdomar i årskurs 9 är det över 60 procent som inte dricker alkohol alls. Sedan 2002 har andelen ungdomar i Stockholms stad som uppger att de inte dricker alkohol mer än fördubblats bland elever i årskurs nio och nästan tredubblats bland elever på gymnasiets år 2.

Åsa Lindhagen (MP)
Åsa Lindhagen (MP) Foto:Lieselotte van der Meijs

– Det är svårt att veta exakt vad det beror på, men troligtvis har flera faktorer bidragit, säger socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP), till Drugnews.

Åsa Lindhagen menar att det kan handla om en generell hälsotrend i samhället, att föräldrar har blivit mer restriktiva med att bjuda sina barn på alkohol samt att rökning tillåts på färre platser.

 

Narkotikaanvändningen uppvisar dock inte motsvarande minskning. Istället ligger nivåerna relativt stabilt. Totalt har 9 procent av niorna och 25 procent av de tillfrågade gymnasieeleverna uppgivit att de någon gång använt narkotika. Jämfört med övriga Sverige ligger Stockholm något högre när det gäller användning av narkotika. Sett ur ett internationellt perspektiv är det mer ovanligt att ha prövat narkotika i Sverige jämfört med övriga Europa.

Utvecklingen när det gäller narkotika oroar delvis Åsa Lindhagen.

­När det gäller de som har provat narkotika så minskar det något vilket är bra, men det finns dessvärre indikationer på att gruppen som använder narkotika ofta ökar. Det är en utveckling vi måste bryta, säger Åsa Lindhagen.

Enligt Åsa Lindhagen har Stockholm flera satsningar som vi kommer att fortsätta med, till exempel att stärka elevhälsan så att varje skola i Stockholm ska ha ett eget elevhälsoteam.
Det finns också ett samarbete mellan skolan och socialtjänsten som ska fortsätta.

– Sen behöver vi göra mer. Nu ser vi indikationer på att fler ungdomar nyttjar narkotika ofta, då behöver vi öka våra insatser på detta område och det är något jag kommer ta med mig i arbetet framöver, säger Åsa Lindhagen.

En sak som är på gång som hon lyfter fram är att socialförvaltningen tillsammans med stadsdelarna nu ska ta fram handlingsplaner kring arbetet med ANDT.

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 samt i gymnasiets år 2, i Stockholms stad. Ett av Stockholmsenkätens syften är att, över tid och geografiskt i staden, följa utvecklingen av ungdomars vanor, attityder och levnadsvillkor. 2016 var det drygt 10 000 ungdomar som svarade på enkäten.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser