Rekordmånga unga nyktra i Stockholm

Ungdomars användning av cigaretter, snus och alkohol fortsätter minska i Stockholms län. Narkotika är kvar på samma högre nivå än övriga landet, framgår av stor elevenkät.

Ungdomars nykterhet når historiskt höga nivåer, enligt den Stockholmsenkät för 2014 som länsstyrelsen presenterat. Över hälften av elever i grundskolans niondeklass avstår helt från att dricka alkohol, vilket är första gången i länet.

Även tobaksanvändande har minskat, 14 procent av pojkarna och 16 proc. av flickorna i nian röker eller snusar, på gymnasiets andra årskurs knappt var tredje elev.

Kaisa Snidare. Foto: Länsstyrelsen i Stockholm
Kaisa Snidare. Foto: Länsstyrelsen i Stockholm

– Vi ser tydliga nedgångar när det gäller både tobaks- och alkoholkonsumtion i såväl grundskolan som på gymnasiet. Resultaten är oerhört uppmuntrande och sannolikt ett kvitto på att det förebyggande arbetet lönar sig, säger Kaisa Snidare, samordnare för drogfröebyggande arbetet på länsstyrelsen, i en kommentar.

Ett oroväckande undantag är Danderyds kommun där pojkar röker, snusar och dricker mer alkohol, samtidigt som flickor i nian använder mer narkotika.

Vad gäller narkotika i övrigt är det ingen tydlig trend, men Stockholms län ligger på högre användande bland unga jämfört med övriga landet.
– Narkotika är ett förhållandevis vanligt inslag i Stockholmsungdomarnas vardag, och framför allt cannabis verkar vara enkelt att få tag på, säger Kaisa Snidare.

I nian uppger 3-4 procent att de regelbundet använder illegala droger, oftast cannabis, på gymnasiets andra årskurs 9 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna.

Hela 27 proc. av pojkarna och 19 proc. av flickorna i gymnasiet har någon gång använt narkotika i länet. I Danderyd, Nacka och Sundbyberg har minst en tredjedel av gymnasiepojkarna använt narkotika.

Enkäten har besvarats av ungefär 19 100 elever i 16 av Stockholms läns 26 kommuner. Mer information om Stockholmsenkäten, per kommun och sammanslaget.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser