Förslag om skärpta hamparegler

Regeringen har presenterat ett nytt författningsförslag, ”Tydligare regler för hampa”. Syftet är att förhindra att cannabis och varor med rusämnet THC når konsumentledet, samtidigt som odling av hampa som jordbruksprodukt ska vara möjlig.

I promemorian som kom 1 november konstateras att ”dagens reglering av sådan hampa som undantas från cannabis-definitionen har medfört tillämpningssvårigheter och oönskade konsekvenser”.
För det första råder oklarhet om vilka som får odla de hampsorter som är godkända. För det andra är det otydligt vad hampa får användas till och hur hampsort och odlingsförhållanden kan verifieras för att avgöra om den är narkotika eller inte. Och för det tredje blir det också otydligt om och i vilka fall hampa får användas som råvara i produkter på konsumentmarknaden.

Flera svenska myndigheter, bland annat Tullverket, Polisen, Jordbruksverket och Rättsmedicinalverket, ser ett stort behov av en annan ordning än dagens för att komma till rätta med rådande rättsosäkerhet och de ologiska rättsliga konsekvenser som det har medfört.

Nu vill regeringen förhindra obefogad befattning med hampa och därmed försvåra att cannabis och produkter med THC kommer ut på den illegala marknaden.
Förslaget är nu ute på remiss till februari nästa år.

Det föreslås träda i kraft 1 september 2022 om att hantering av hampa blir olaglig i fler situationer än i dag.

• Regeringsförslaget ”Tydligare regler för hampa” (pdf-fil, 97 sidor).

• Fotnot: Fler företag/gårdar ansöker om stöd att odla hampa, men arealen är relativt liten i Sverige.

 

Hampaodling

Foto: Martin Abegglen /CC BY 3.0

Alla ovanjord växtdelar av cannabis är narkotikaklassade – på illegala marknaden säljs kådan som hasch och blomställningarna som marijuana. Frön är tillåtna (ex. som fågelfrö), men får inte sättas i jord. Vissa sorter med låg rushalt (högst 0,2 procent thc) tillåts odlas för fiber- och fröproduktion, hampa.

Industrihampa undantas från narkotikakontrollförordningen efter utlåtande i EU-domstolen 2003 – i ett fall om en svensk hampabondes odling nära Laholm. Viss odling är berättigad till jordbruksstöd.

Ett system med odling på mindre hamparealer har uppstått, men legala produktionen är blygsam. Det förekommer att illegala sorter med högre rushalt samodlas. Oklart vem som ska sköta tillsynen.

I hela EU odlades 2020 hampa för fiberproduktion på cirka 35 000 hektar, varav Frankrike stod för hälften. Sveriges hampodling redovisas av Eurostat som ”icke signifikant”. Enligt Jordbruksverket kom ifjol stödansökningar för totalt 160 hektar från 83 sökande företag. Av dessa beviljades 49 stöd för 117 hektar hampodling.

Regeringen vill nu ha tydligare reglering av hampa för att förhindra att cannabis/varor med THC når konsumenter, samtidigt som odling som jordbruksprodukt är fortsatt möjlig. Remissrunda pågår till 1 februari 2022.
• Källor: Jordbruksverket, regeringspromemoria, EU m fl.
/Drugnews

Annonser