Äldre dricker mer – dålig beredskap

Fler pensionärer – särskilt äldre kvinnor – dricker mer alkohol och drabbas av relaterade skador. Men kommunernas äldreomsorg har dålig beredskap för hur de ska agera.

I de flesta åldersgrupper minskar alkoholrelaterade dödsfall, utom just bland äldre, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Äldre över 65 år är en stor grupp i landet, drygt 1,9 miljoner personer, och nya generationers pensionärer dricker mer alkohol än tidigare. Sedan 2000-talet har andelen äldre som vårdas för en diagnos som kan kopplas till alkoholkonsumtion ökat. Särskilt stor är ökningen bland kvinnor.

Av 100 000 kvinnor i åldrarna 65 – 79 år så fick 100 vård för en alkoholrelaterad diagnos 2013, jämfört med 70 år 2004.

– Alkoholen har blivit både billigare i detaljhandeln och mer lättillgänglig, samtidigt som dagens pensionärer – och då framför allt kvinnorna – har ett annat dryckesmönster än tidigare, säger Charlotta Fondén, utredare på Socialstyrelsen, till TT.

Men endast 10 procent av kommunerna har rutiner och beredskap hur äldreomsorgen ska agera vid tecken på missbruk av alkohol och läkemedel bland äldre invånare.

Det är viktigt att gruppen och deras anhöriga uppmärksammas och att kommuner och socialtjänst arbetar tvärprofessionellt, för de kommer möta dessa personer förr eller senare, menar Charlotta Fondén.

I nya rapporten Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – lägesrapport 2015 (pdf-fil, 198 sidor) framgår att det finns stora skillnader i landet. Flest insatser av kommunernas beroendeverksamheter för gruppen 65-79 år hade Norrbotten, medan Södermanland hade minst. Frivillig institutionsvård var vanligast i Gävleborg, följt av Stockholm och Uppsala län.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser