Alkohol fortsätter minska bland unga

STOCKHOLM Alkoholkonsumtionen är historiskt låg bland skolelever, enligt CAN:s nya rapport om ungas drogvanor. Även tobak minskar, medan narkotikaanvändning ökat senaste åren bland pojkar.

Alkoholkonsumtion har minskat flera år i rad bland skolelever i Sverige och andelen som inte alls dricker ökat, enligt enkäten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

I årets drogvaneundersökning bland elever i grundskolans niondeklass (cirka 15-15 år) och gymnasiets årskurs 2 (cirka 17-18 år), så sjönk andelen för de som dricker alkohol från fjolårets redan historiskt låga nivå.

2011 uppgav 54 procent av pojkarna och 58 procent av flickorna i nian att de druckit alkohol. Och sedan mätningarna startade 2004 har andelen gymnasieelever som dricker minskat till i år 83 procent bland pojkarna och 84 procent av flickorna.

Det framgår även av enkäten att andelen gymnasieflickor som intensivkonsumera alkohol numer än högre än bland pojkarna. Ett trendbrott.

– Att flickornas intensivkonsumtion är något högre än pojkarnas i årets undersökning är ytterligare ett tecken på den utjämningsprocess i alkoholvanor mellan pojkar och flickor som pågått under en längre tid och som blivit allt tydligare under de senaste 10-15 åren, säger nye chefen för CAN, Håkan Leifman.

Samtidigt framgår att narkotika ökat bland gymnasiepojkar senare år. I årskurs 2 svarade 20 procent i år att de prövat – framför allt cannabis – och 14 procent av flickorna. Det är en ökning med cirka fem procentenheter på fem-sex år bland pojkar, medan andelen för flickor legat ganska still. Bland niondeklassarna hade nio procent av pojkarna och sex procent av flickorna någon gång prövat.

– Ökad tillgänglighet, nya trender och ändrade attityder bland unga om cannabis är nog några förklaringar. Förebyggande insatser mot alkohol verkar fungera. Men man måste fråga sig om åtgärder mot cannabis missats att sättas in, sade Leifman nyligen till Drugnews.

Vad gäller tobak framgår att rökning minskar bland skoleleverna. I årets enkät uppgav 23 procent av pojkarna och 27 procent av flickorna i årskurs nio i grundskolan att de röker eller snusar, ett par procent lägre än ifjol. På gymnasiet så röker fler flickor än pojkar, men inräknat snus så är 41 procent av eleverna tobaksanvändare.

CAN:s skolrapport baseras på anonyma gruppenkäter i klassrum med i år drygt 4 600 grundskoleelever och nära 3 600 gymnasielever. Den unika studien är världens äldsta sammanhängande och visar trender om ungas drogvanor från början av 1970-talet.

• CAN:s rapport ”Skolelevers drogvanor 2011” kan laddas ner (pdf-fil, 260 sidor).

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser