Fler trafikolyckor med fri cannabis

OTTAWA En ny studie från provinsen Ontario i Kanada visar att antalet trafikolyckor med cannabis inblandat har mångdubblats sedan legaliseringen och kommersialiseringen av drogen.

Även om antalet olyckor var litet varnar forskarna bakom studien, som publiceras i Jama, för den stigande trenden med cannabispåverkade förare på vägarna. [1]

Forskargruppen med docent Daniel T. Myran från University of Ottawa som huvudförfattare har analyserat 947 604 trafikskadade över 16 år som kommit till någon akutmottagning i Ontario mellan 2010 och 2021.


5,6 gånger fler akutbesök
Studien visaren en kraftig ökning av cannabisrelaterade olyckor. De steg med 475 procent räknat i andelen akutbesök per 1 000 trafikolyckor, (från 0,18 år 2010 till 1,01 under 2021). Under samma period ökade andelen alkoholrelaterade olyckor med 9,4 procent, (från 8,03 till 8,79 per 1 000 olyckor).

Räknar man istället andelen per 100 000 invånare ökade de cannabisrelaterade olyckorna med 326,6 procent, medan de alkoholrelaterade olyckorna minskade med 18,9 procent.

Olyckskurvan stegrades ju mer tillåten cannabis har blivit i provinsen. Ökningen var liten under det första året av legalisering 2018 med begränsat antal försäljningsställen. När kommersialiseringen sköt fart efter oktober 2019 ökade också de cannabisrelaterade trafikolyckorna.

Forskarna befarar i sin sammanfattning av studien att en fortsatt kommersialisering av cannabismarkanden kan komma att leda till fler trafikolyckor.


Stor ökning – litet antal

Även om ökningen var dramatisk redovisar forskarna ett mycket lågt antal cannabisrelaterade olyckor i Ontario, som har cirka 13,5 miljoner invånare. Endast för 426 av de 947 604 skadade personerna uppges cannabis ha varit huvudorsak eller bidragande orsak till olyckan, varav åtta av tio var män. 7 564 trafikolyckor uppges ha orsakats av alkohol.

Hur kan de vara så få? I till exempel delstaten Colorado i USA, med 5,4 miljoner invånare, finns cannabispåverkade trafikanter med i olyckor med ungefär 25 procent av alla trafikdödade (alltså inte bara skadade) per år, runt 150 dödsfall av total 600 per år.[2]

Drugnews skickar frågan till Ontariostudiens huvudförfattare Daniel T. Myran.

– Den troliga orsaken för den här skillnaden är att man i andra studier använder urinprover när man screenar för THC (rusämnet i cannabis/red) för att upptäcka cannabis vid en bilolycka, svarar han i ett mejl.

Dr Daniel T Myran. Foto: Ottawa Hospital

Han fortsätter:
– En begränsning av det tillvägagångssättet är att eftersom THC kan förbli detekterbar i flera dagar (eller längre, beroende på användningsmönster), är det svårt att avgöra om cannabisanvändning orsakade olyckan. I vår studie identifierar vi cannabis-engagemang vid akutbesöket baserat på det behandlande medicinska teamets kliniska bedömning.

Myran menar att den metoden visserligen upptäcker mycket färre cannabispåverkade förare, men fångar i gengäld upp ökningar över tiden på ett säkrare sätt.
– Vi vet att antalet trafikskadade akutbesök med alkohol eller cannabis inblandat i vår studie är en grov underskattning av det verkliga antalet.

Till exempel visar data[3] från skadade förare i Ontario mellan 2018 och 2021 att 14,4 procent låg över den i trafiken lagliga alkoholkoncentrationen i blodet, (18,6 procent hade detekterbar THC och 3 procent hade THC på en nivå som återspeglar nedsatt körförmåga och nyligen användning).
– Dessa värden är mycket högre än vad vi observerade i vår studie, avslutar Daniel T. Myran.

• Referenser: [1] Myran et al (2023) Cannabis-Involved Traffic Injury Emergency Department Visits After Cannabis Legalization and Commercialization. JAMA Net Open. 2023;6(9):e2331551.

[2] RMHIDTA (2021) The legalization of marijuana in Colorado: the impact. Volume 8. Sidan 10.  (rmhidta.org)

[3] Public Safety Canada. Annual National Data Report to Inform Trends and Patterns in Drug-Impaired Driving , 2022 (publicsafety.gc.ca)

Annonser