Cannabisrökare kör sämre dagen efter

BELMONT. Cannabis gör grava användare till sämre bilförare även när de inte är akut påtända. Det visar en studie från Mc Leans psykiatriska sjukhus i Belmont, Massachusetts, som är en del av Harvard Medical School.

Allt fler amerikaner får legal tillgång till cannabis, antingen för medicinska syften eller för nöjesbruk. Samtidigt ökar andelen cannabispåverkade bilförare som är inblandade i trafikolyckor med dödlig utgång.

I exempelvis Colorado, som legaliserade cannabis 2014 och kommersialiserade marknaden för medicinsk cannabis redan 2009, ökade andelen personer som avled i trafiken när föraren som orsakade olyckan var påverkad av cannabis. Från omkring sex procent 2006 till omkring 20 procent 2018. Antalet som dog när en cannabispåverkad person körde steg under samma tid från omkring 40 till omkring 120, enligt en rapport från Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area (RMHIDTA).

I delstaten Washington, som legaliserade samtidigt som Colorado, såg man en fördubbling av de marijuanarelaterade dödsolyckorna det första året efter legaliseringen.

Även på nationell nivå såg man att andelen förare som testat positivt för cannabis ökade från 9 procent till 17 procent i alla trafikolyckor med dödlig utgång mellan 2013 och 2014. Detta enligt data nationella data från US National Roadside Survey (pdf-fil). (Även om det inte direkt har med legaliseringen att göra, så visar ökningen att cannabis bakom ratten kan vara ett tilltagande problem).

De här sambanden – som inte behöver vara ett orsakssamband – har lett till många nya studier om hur cannabis påverkar trafiksäkerheten.

I en studie från McLeans psykiatriska sjukhus i Massachusetts har ett forskarlag under ledning av cannabisforskaren Kathryn Dahlgren, specialist på hjärnavbildningar, undersökt huruvida cannabisrökning påverkar körförmågan även när försökspersonen inte är akut påverkad. Studien presenterades i Drug and Alcohol Dependence i mars 2020. (Recreational cannabis use impairs driving performance in the absence of acute intoxication. Drug and Alcohol Dependence).

Foto: Lanyap /CC BY 3.0

Inledningsvis konstaterar forskarna att det finns signifikanta (statistiskt säkerställda) bevis för att körförmågan försämras under cannabisruset och att högre THC-halt i blodet ger större försämringar. Dock finns en del studier som visar att en del cannabisrökare försöker kompensera detta genom att köra långsammare. I de flesta, men inte alla, studier ökar risken för trafikolyckor när föraren är påverkad cannabis. Det finns bidragande faktorer – till exempel samtidigt bruk av alkohol eller andra droger – som komplicerar orsakssambandet mellan cannabis och ökad risk i trafiken.

De flesta studier om cannabis och trafik handlar om hur akut påverkan försämrar körförmågan. Däremot har man, så vitt forskarlaget känner till, aldrig testat cannabisrökare i trafiken när de inte är påtända av sin drog.

Man vet sedan tidigare att beslutsförmåga och intellektuella funktioner försämras ju tidigare man debuterar som cannabisrökare. Detta gäller även när man gör ett uppehåll med rökandet. Av det skälet ville forskarna testa körförmågan hos frekventa cannabisrökare och jämföra med de som inte använder drogen. 28 cannabisrökare (som hade rökt minst fem av de sju senaste dagarna) och 17 icke cannabisrökare rekryterades.

Alla försökspersoner matchades för ålder, IQ och alkoholvanor. Cannabisrökarna delades i sin tur upp i två grupper: de som börjat röka regelbundet före 16 års ålder och de som börjat senare. De två gruppernas konsumtionsmönster var dock i stort sett lika.

De fick inte röka inom 12 timmar före testsituationen där de fick använda körsimulator. De ställdes inför en rad trafiksituationer i stadsmiljö och på landsväg.

Resultaten visar att de båda grupperna av grava cannabisrökare gjorde många flera misstag i trafiken jämfört med ickerökarna och att gruppen som började röka tidigt presterade sämre än de som började efter 16 år.

Forskarna skriver att den ökade legaliseringen, som lett till att fler cannabiskonsumenter kör bil, kan äventyra trafiksäkerheten.

Studieresultaten är intressanta med tanke på de råd som myndigheterna ger om cannabis. I Colorado är det officiella påbudet att vänta sex timmar innan man sätter sig bakom ratten efter att man rökt cannabis.

I delstaten Washington rekommenderar myndigheterna att man väntar endast tre till fem timmar, ”helst ännu längre” om man ätit drogen.

Etiketter:

Annonser