Drogproblemen störst i Stockholm

Storstäders större tillgänglighet till alkohol och andra droger märks i Stockholm stad. Där dricker invånarna mer alkohol, använder mer cannabis och feströker tobak mer sporadiskt än i övriga riket. Det visar en CAN-rapport om stockholmarnas drogvanor.

Problem med alkohol och narkotika är större i Stockholm än i övriga länet och riket. Där påverkas var tredje ung kvinna negativt av närståendes alkoholkonsumtion. Där vårdas fler på sjukhus för alkoholskador och misshandelsfallen är förhållandevis fler.

Det framgår av en rapport som Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) ställt samman för Stockholm stad som underlag för en ny ANDT-strategi 2018-2021. Rapporten om huvudstadens drogvanor jämförs med länets andra kommer och riket i övrigt och redovisas i Dagens Nyheter.

Författarna till rapporten tror att större tillgänglighet till alkohol, krogar och invånare med mer pengar är några förklaringar till att Stockholm hamnar så högt.

Mats Ramstedt, CAN.

– Inte så förvånande egentligen, det brukar vara mer alkohol och andra droger i storstäder än i övriga områden. Att det är mer tillgängligt här tror jag spelar störst roll, men även högre inkomster och mindre social kontroll och mer anonymitet kan nog påverka, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN, till Drugnews.

Forskarna för även ett resonemang om att storstäder kanske ”drar till sig” mer nöjeslystna personer som dricker mer och använder mer narkotika, men understryker att det är mer en spekulation.

Vuxna Stockholmarna dricker mer alkohol och har fler riskkonsumenter än övriga länet och landet. Kvinnor dricker nära 40 procent mer än systrar i övriga landet och 14 procent mer än i andra kommuner i Stockholms län. Män i huvudstaden dricker 24 procent mer alkohol än i riket och 14 procent mer än i övriga länet, enligt rapporten.

Men forskarna har inte särskilt tittat på storstäder som Göteborg och Malmö och Ramstedt menar att det är ”troligt att invånare där också har betydligt högre konsumtion av alkohol och andra droger”.

Vad gäller narkotika så använder invånare i Stockholm oftare droger än övriga svenskar. Och unga använder mer cannabis än i övriga riket (stora skillnader i stadsdelarna). Högst användning har unga män 17-29 år där nära var femte har använt narkotika senaste året. Även här bidrar större tillgänglighet och lägre priser till utvecklingen, tror forskarna.

Andelen alkoholskador och misshandelsfall är betydligt högre i Stockholm stad, likaså är alkoholberoende vanligare i huvudstaden – bland män drygt åtta procent, jämfört med drygt fem procent i övriga landet och för kvinnor är differensen lite större, (5,8 procent alkoholberoende i Stockholm, mot 2,5 respektive 2,7 procent i övriga länet och landet).
I åldersgruppen 17-29 år är andelen beroende högst (kvinnor och män cirka 12 proc.).

I Stockholm har tobaksrökning minskat kraftigt senaste 10-15 åren, som i övriga landet, men stockholmarna har jämförelsevis fler sporadiska tobaksanvändare än övriga riket.

Några positiva trender noteras också i rapporten om Stockholm.
Den alkoholrelaterade dödligheten är inte högre i huvudstaden trots allt, vilket kan bero på en stor nedgång under senaste 15 åren. Alkoholkonsumtionen har över lag också minskat nära 20 procent bland män och 12 procent bland kvinnor sedan 2005.

Alkoholkonsumtionen bland tonåringarna har sjunkit rejält i Stockholm stad, liksom i övriga lande, och skolelever både i nian och på gymnasiet dricker inte mer än i övriga riket överlag.

Rapporten ”Konsumtion och skador av alkohol, narkotika, dopning och tobak i Stockholms stad” av Håkan Leifman, Mats Ramstedt och Irma Kilim (pdf-fil, 43 sidor). Källor om unga kommer från Stockholmsenkäten. Om vuxna två olika folkhälsoenkäter, Monitormätningarna och en CAN-studie om vanor och konsekvenser.

Annonser