Alkoholens andrahandsskador enorma

Går det förebygga skador som orsakas av andras drickande? En forskargrupp uppskattar alkoholens effekter på närstående och samhälle som mycket stora. Nära var tredje vuxen svensk har senaste året haft negativa erfarenheter av närståendes drickande.

Sven Andréasson
Sven Andréasson

Sex forskare har tagit fram rapporten Alkoholen och samhället (pdf-fil 64 sidor), som presenterades på Medicinska riksstämman i Stockholm i fredags.
– Alkoholen skador drabbar inte bara drinkaren själv utan har störst effekt för närstående och omgivningen – för familjer, arbetsplatser och samhället i stort, säger Sven Andréasson, professor i socialmedicin, alkoholläkare vid Beroendecentrum, och en av rapportforskarna, till Drugnews.

Enkätundersökningar visar att 50 000 hushåll i Sverige har ekonomiska problem till följd av en familjemedlems alkoholkonsumtion, och 30 procent av vuxna har senaste året upplevt negativa erfarenheter i samband med någon närståendes drickande och 10 procent på grund av okänd påverkad person.

Andrahandsskador är påverkan på barn, familj och omgivning – exempelvis våld i hem, sexövergrepp, barnmisshandel, trafikolyckor orsakade av berusade förare, misshandel, skadegörelse, förlorad produktivitet etc.

Om sådana skador läggs ihop med skador för alkoholkonsumenten själv, så beräknas de vara dubbelt så stora som tobaksskadorna, enligt rapporten.

– Förebyggande insatser är viktigast, det handlar om traditionell restriktiv alkoholpolitik, även om behandling av de som blivit beroende givetvis ska finnas. Såsom höja pris och minska tillgänglighet av alkohol, men även se över regler för marknadsföring och serveringstider, säger Sven Andréasson.

I rapporten nämns även åtgärder som att höja åldersgränser och begränsa gränshandeln med alkohol, vilken försvagar Systembolagets effekt, och internetförsäljning som kan bli ett hot på sikt.

– Alkoholens andrahandsskador är av många olika slag och omfattar allt från olycksfall och våld till påverkan på barn och familjer. Att se hela bilden och de skador alkohol orsakar är otroligt viktigt för att kunna fatta korrekta politiska beslut. Men det är även en viktig kunskap i det förebyggande arbetet, säger Johnny Mostacero, ordförande för IOGT-NTO.

• Detta är tredje rapporten (tema Alkoholens skador i andra hand, en upplaga på engelska är också på gång), som den internationella forskargruppen tar fram på uppdrag av Svenska Läkarsällskapet och IOGT-NTO. De två första hade tema Unga och alkohol (2013) och Effekterna av lågdoskonsumtion (2014), som fick stor uppmärksamhet.
Forskarteamet består av Sven Andréasson, Tanya Chikritzhs, Frida Dangardt, Harold Holder, Timothy Naimi och Tim Stockwell.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Annonser