Narkotika-utredningen ute på remiss

Den omfattande narkotikautredningen som lämnades till regeringen i höstas är nu ute på remiss. Hela 207 myndigheter, länsstyrelser, kommuner, universitet, föreningar och andra har inbjudits att senast i april tycka till om den över 1000 sidor långa rapporten.

Tung rapport.

Den statliga utredningen ”Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus” (SOU 2023:62, pdf-fil) leddes av Thomas Lindén och lämnades till regeringen i slutet av oktober. Sverige har trots en strikt narkotikastrategi problem med stor drogtillgång och efterfrågan, omfattande skador och hög dödlighet, samtidigt som beroendevården länge haltat.

Utredaren föreslog i slutbetänkandet hur en restriktiv narkotikapolitik ska kunna kombineras med ett effektivt förebyggande arbete, bättre missbruksvård och med ett fokus på insatser för skademinimering och åtgärder för att ”ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgreningar”.

Utredaren vill bl a se mål om hur dödligheten ska minska med 20 procent på fem år. Att fler personer får dela ut opioidmotgiftet Naloxon, en nationell stödlinje, kunskapsmaterial tas fram och att en kampanj ska startas för att minska efterfrågan på droger, särskilt bland unga.

Ett kontroversiellt förslag från utredaren är att regeringen bör föreslå riksdagen att överge det gamla målet om ”ett samhälle fritt från narkotika” och ändra det till ”ett samhälle med minskade skador av narkotika”.

Även om utredningen inte skulle se över strafflagen, enligt direktiven, så uppmanade den regeringen att göra en översyn av straff och påföljder vid narkotikabrott för att se hur de påverkar medicinska och sociala skadeverkningar och insatser att öka möjligheten till vård. Exempelvis s.k. brukarrum är något som lagen idag inte tillåter, likaså själva bruket av droger.
Men Lindén var tydlig med att dessa resonemang inte ska misstolkas med att vilja öppna för legalisering.

Förslag och tankar som säkert flera av remissinstanserna har åsikter om. Även andra än de 207 inbjudna kan skicka in reaktioner på utredningen.

Remissvar ska lämnas senast 22 april till Socialdepartementet.

• Fotnot: Här de 207 myndigheter, skolor, kommuner, expertorgan, föreningar m fl som inbjudits av regeringen att komma med remissvar.

Annonser