Nya bevis om cannabis och våld

ST LUCIA. En ny forskningsgenomgång, den här gången från University of Queensland i Australien, visar att cannabis effekter på hjärnan kan leda till våldshandlingar. Men är oklart om sambanden är kausala. Liknande bevis finns för amfetamin och kokain, men är för opioider mycket begränsade.

De australiensiska forskarna Daniel Stepjanović och Janni Leung har tillsammans med nestorn inom cannabisforskningen, Wayne Hall, gått igenom forskningsläget om illegal droganvändning och våld. Deras rapport Illicit drug use and violence är publicerad som ett kapitel i Handbook of Clinical Neurology.[i]

Halls forskargrupp har analyserat systematiska granskningar om våld i samband med bruk av cannabis, stimulantia (amfetamin och kokain) och opioider.  För hallucinogener, lugnande läkemedel och syntetiska cannabinoider saknas tillräckligt robusta studier för att kunna dra några slutsatser. Sambandet alkohol och våldsbeteende ingår inte i genomgången då det redan finns flera stora studier i det ämnet.

Flest studier om cannabis
Förutom de systematiska genomgångarna har forskartrion sammanställt belägg från epidemiologiska studier av narkotikamissbruk bland våldsbrottslingar och av våld bland personer som använder droger, interventionsstudier (där man undersökt effekter av olika åtgärder), djurstudier, laboratoriestudier på människa samt studier baserade på hjärnavbildningar.

Flest studier finns om cannabis på grund av den används mer än andra narkotikasubstanser.

I den aktuella genomgången har forskarna koncentrerat sig på den psykofarmakologiska effekten av olika droger, alltså drogens inverkan på hjärnan, som ger upphov till ett våldsamt beteende.

Det kan både vara de akuta och kroniska effekterna av droganvändning. Däremot har man

inte tittat på våld som uppstått indirekt genom pressad ekonomisk situation på grund av missbruket, till exempel misshandel vid rån, eller det våld som följer på konflikter om narkotikamarknaden.

1 500 högkvalitativa studier
Man har utgått från 1 500 av den senaste tidens mest högkvalitativa studier. En sådan metaanalys (sammanslaget resultat av många studier) av epidemiologiska studier publicerades för några år sedan av Laura Dellazizzo. Hennes forskarlaget vid University of Montreal i Kanada, hittade modesta associationer mellan regelbunden cannabisanvändning och självrapporterat våld bland ungdomar och unga vuxna gentemot en intim partner och våld begånget av psykotiska personer. Sambandet ökade vid tyngre bruk av cannabis. I den gruppen hade man 5,8 gånger högre risk att begå våld, jämfört med icke brukare.[ii]

En annan viktig metastudie som ingår i den aktuella genomgången är utförd av den kinesiska forskaren Shaoling Zhong i samarbete med kollegor på Oxford University. Den genomgången visar att risken för våldshandlingar är mellan 1,3 och 11,6 gånger högre för personer med ett problematiskt cannabisbruk.[iii]

Slutsatser
I sin slutsats skriver Halls forskartrio att det finns ett samband mellan cannabisanvändning och våld. Sambandet blir tydligare ju mer man använder, ett dos-responssamband, vilket stärker resultaten. Hos personer med psykoser som använder cannabis är sambandet ännu större.

Det finns liknande nya bevis på att bruk av stimulantia kan leda till våld. Då det gäller opioider är studier om samband mycket begränsade.

Det finns också begränsade och blandade bevis från interventionsstudier att minskning av narkotikamissbruk minskar våldet. Jämförande studier med djur ger möjliga biologiska förklaringar till de här resultaten.

Begränsningar av bevisen
Sambandet mellan cannabisanvändning och våld är tydligare än för de andra drogerna.  Bevisen begränsas emellertid, enligt forskarna, av de ingående studiernas skilda upplägg och brist på kontroll för potentiella bidragande faktorer.

Det är oklart om dessa samband är kausala (en direkt orsak) eller är effekter av bidragande faktorer. Resultaten kan också återspegla ett omvänt orsakssamband, det vill säga att våldsbenägna personer tenderar att använda cannabis i högre utsträckning än mer fridsamma.


• Referenser: [i]. Stepjanović et al (2023) Illicit drug use and violence. Ingår i Handbook of Clinical Neurology, Vol. 197 (3rd series) Brain and Crime, Chapter 9.

[ii]Dellazizzo et al. (2020b). Association Between the Use of Cannabis and Physical Violence in Youths: A Meta-Analytical Investigation.  Am J Psychiatry 117: 619–626. – PubMed (nih.gov)

[iii] Zhong S, Yu R, Fazel S (2020). rug Use Disorders and Violence: Associations With Individual Drug Categories. Epidemiol Rev 42: 103–116. D– PubMed (nih.gov)

Etiketter:

Annonser