Droger bidrar till våld mot kvinnor

Det finns ett kausalt samband mellan våld i nära relationer och bruk av droger. Det skriver professor Fred Nyberg om ett högaktuellt ämne.

Mäns våld mot kvinnor och inte minst våld mot intim partner har under de senaste dagarna uppmärksammats på många håll och inte minst när de gäller den nyligen aktualiserade brutalitet som under senaste månaden lett fram till flera dödsfall i Sverige.

Företeelsen är idag erkänd som en kränkning av de mänskliga rättigheterna och framstår som ett globalt samhällsproblem och inte minst ett problem som i hög grad berör folkhälsan. Det finns i alla kulturer i alla samhällsgrupper.

Det är väl känt att våldet tar sig olika uttryck och enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) kan handla om psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt våld. Vid NCK framhålls att denna typ av våld syftar till att kontrollera och utöva makt över den som utsätts. Vad som däremot sällan kommer fram i debatten är det faktum att en stor del av detta våldsutövande utförs under inflytande av droger.

Att det finns ett kausalt samband mellan utövande av våld mot sin närstående partner och användning av droger är vetenskapligt bekräftat. Åtskilliga studier har visat att män med substansberoende löper en klart högre risk att utöva våld mot sin närstående partner.

Det finns uppgifter på att upp mot åttio procent av våld i nära relationer är associerade med missbruk av droger. I detta sammanhang har alkoholen haft en central roll, men senare års forskning har dokumenterat att narkotikaklassade substanser tar en allt större plats i våldsutövandet. Häribland heroin, kokain och amfetamin, men också cannabis.

En färsk studie utförd av amerikanska forskare visade att en stor andel av de som begått våld mot intim partner frekvent använt cannabis i större kvantiteter och detta bekräftat genom positiva svar vid urintester. Ju större mängd och användningsfrekvens av drogen som förövarna hade desto grövre var graden av såväl psykologiskt som fysiskt våld. Andra studier har visat att samband mellan användning av cannabis och partnervåld kvarstår även om man räknar bort bidrag från alkoholkonsumtion och en antisocial personlighetsstörning.

Kristalliserat metamfetamin, Ice.

Metamfetamin i formen crystal ice är en annan drog som i flera länder kunnat samman-kopplas med våld mot närstående.

Den är centralstimulerande, starkt beroendeframkallande och kan trigga fram ett kraftigt våldsbeteende hos användaren. I en nyligen publicerad rapport från Australian Institute of Criminology påtalades att interner som var beroende av metamfetamin visade en signifikant högre benägenhet att föröva våld mot närstående partner än de interner som använde drogen utan att vara beroende.  Samma mönster noterades för interner som var beroende av cannabis.

För en del år sedan rapporterades det om ett utbrett våld mot kvinnor i Stockholms brukarmiljö. Studier vid innerstans krogar visade att många av de kvinnor som utsatts för övergrepp är utan bostad och lider av psykisk ohälsa. Orsaker för våldet förklarades genom mäns missbruk av droger, kriminalitet, psykiska ohälsa, oavslutade studier och arbetslöshet. Avgörande incitament för våldet på den intima partnern sågs alltså vara förövarens utbildning, yrkesstatus och inte minst drogmissbruk.

En nyligen genomförd studie av spanska forskare visade att förövare mot intima närstående uppvisade avsevärt högre och långvarig användning av droger – alkohol, cannabis, kokain och heroin – och dessutom en klart försämrad kognitiv förmåga än icke-våldsutövande personer. Den över tid mest frekventa drog-användningen visades vara sammankopplad med den mest påtagliga försämringen av den kognitiva kapaciteten och det grövsta våldet som deras intima partner utsattes för.

Alla dessa studier och även ett stort antal fler bekräftar att inte bara alkohol utan att flera av dagens vanligaste och mest använda narkotiska substanser kan ha ett starkt samband med det i dagarna uppmärksammade dödsbringande våldet mot kvinnor.

Att mot denna bakgrund eftersträva en avkriminalisering och legalisering av innehav och bruk av narkotika ter sig mer bakåtsträvande än framsynt.

Även om den beroende brukaren får fördel av att undgå rättsliga följder för sitt bruk så kan det för kvinnliga partners vara mycket riskfullt med ovan nämnda våldsframkallande droger i fickan eller inne i hjärnan hos en närstående man.

Här bör dagens unga politiker med ambitionen att släppa narkotikan fri definitivt ta sig ännu än tankeställare och det är uppenbart att den politiska ambitionen att sätta stopp för våld mot kvinnor även måste inkludera en vetenskapligt förankrad och framsynt narkotikapolitik.


• Fotnot: Artikeln publiceras även i Upsala Nya Tidning.

 

Professor Fred Nyberg. Foto: Mikael Wallerstedt

av
FRED NYBERG
– professor emeritus och verksam som seniorprofessor vid U-FOLD, Uppsala universitet, f d. medlem i referensrådet vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid

 

 


Referenser och lästips:
• “Long-Term Drug Misuse Increases the Risk of Cognitive Dysfunctions in Intimate Partner Violence”. Perpetrators: Key Intervention Targets for Reducing Dropout and Reoffending. Ángel Romero-Martínez, Department of Psychobiology, University of Valencia, e al, International Journal of Environmental Research and Public Health, Published: 9 October 2019.

• “Association of Cannabis Use With Intimate Partner Violence Among Couples With Substance Misuse”. Författare Julianne C. Flanagan, Medical University of South Carolina, e al, The American Journal on Addictions, 29: 323–330, mars 2020.

The Relationship Between Marijuana Use and Intimate Partner Violence in a Nationally Representative”, Longitudinal Sample. Av Jennifer M. Reingle, e al, J Interpers Violence. 2012 May ; 27(8): 1562–1578. doi:10.1177/0886260511425787.

Marijuana use is associated with intimate partner violence perpetration among men arrested for domestic violence”. Författare Ryan C. Shorey1 e al, Ohio University, Translation Issues Psychological Science. 2018 ; 4(1): 108–118. doi:10.1037/tps0000140. Mars 2018.

Methamphetamine dependence and domestic violence among police detainees”. Författare Anthony Morgan and Alex Gannoni, i Australian Institute of Criminology, februari 2020.

Annonser