”Det behövs nykterhetsfolk året runt”

Folknykterheten behöver fler nykterhetsfolk året runt! Det skriver Leena Haraké, kvinnoorganisationen KSAN, i samband med Folknykterhetens dag på torsdag.

Det är tur att det finns folk som fortfarande vill arbeta med oss för folknykterheten!

Detta arbete borde engagera många, många fler därför att vi redan vet att alkohol är ett globalt utvecklingshinder och belastar 13 av de 17 hållbarhetsmålen som ska nås till år 2030.

KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) tillsammans med andra föreningar uppvaktade socialdepartementet före jul med en namninsamling med krav på att regeringen skulle arbeta för en global alkoholkonvention med ett konkret mål att halvera konsumtionen till år 2025. En hälsokonvention i likhet med tobakskonventionen. Halveringen av mängden konsumerad alkohol i Sverige skulle innebära att i stället för 560 starköl per person över 15 år per år skulle bli 280 starköl per person och år.

Den senaste veckan har vi dock fått prov här på hemmaplan på att våra förtroendevalda i riksdagen vill tära på folkhälsan med ökad tillgänglighet till alkohol.

Detta genom att besluta åter utreda om gårdsförsäljning av alkohol kan kombineras med ett detaljhandelsmonopol. Vi vet ju redan svaret – nej!

Trots att regeringen så sent som 2016, inför beslutet om ANDT-strategin 2016-2020, tydliggjorde inriktningen på ANDT-politikens fortsatta utveckling och angav sex mål för det fortsatta arbetet, varav det första är att tillgången bland annat till alkohol ska minska.

Ytterligare ett mål i denna strategi handlar om en folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

Det skrevs att ”därför är det speciellt viktigt att de förebyggande insatserna är förankrade ur ett tydligt folkhälsoperspektiv. Det kan handla om att motivera varför tillgängligheten av t.ex. alkohol på olika sätt begränsas Och även att folkhälsobaserat arbete ska bedrivas i kontakt med EU och internationellt”.

På Folknykterhetens dag tänker vi på de 3,3 miljoner människor som årligen dör i världen på grund av alkohol.  

Vi vet redan att alkohol är direkta orsaken till minst 25 olika kroniska sjukdomar. Över 200 andra sjukdomstillstånd har alkohol som bidragande orsak och minst 7 olika sorters cancer har koppling till alkohol.

Sist, men inte minst tänker vi på de hundratusental barn och unga, vars uppväxtmiljö i familjer innehåller risk- och missbruk av alkohol – barn som inte kan välja och påverka bestämningsfaktorer för sin fysiska eller psykiska hälsa.

Allt detta förpliktigar till kunskapsbaserad och fortsatt restriktiv alkoholpolitik året runt för folkhälsans skull.

Handen på hjärtat, med vilken kunskap ska man förse Sverige med större tillgång till alkohol än den som redan finns?

av
LEENA HARAKÉ – kanslichef, KSAN

Annonser