Biverkningar och hälsovinster med cannabis

OTTAWA. En omfattande systematisk genomgång av fördelar och risker med cannabis publicerades nyligen av en stor grupp forskare från hela världen. Resultatet är nedslående för dem som hoppas på stora hälsovinster genom användning av cannabis i medicinska syften.

Metastudien publicerades i 30 augusti i BMJ (tid. The British Medical Journal). [1]
– Efter att ha tillämpat mycket strikta kvantitativa kriterier och redogjort för både observationsstudier och experimentella försök, stöddes de flesta sambanden mellan cannabis och hälsovinster av låg eller mycket låg trovärdighet, säger studiens förste författaren Dr Marco Solmi i en intervju med CNN.

Solmi är docent i psykiatri vid University of Ottawa och utredare vid Ottawa Hospital Research Institute i Kanada.

Forskargruppen som bestod av 32 personer från USA, Kanada, England, Tyskland, Italien, Grekland, Spanien, Australien och Sydkorea, samt även professor emeritus Björn Gerdle från Institutionen för hälsa, medicin och vård på Linköpings universitet.


Tre gånger fler biverkningar
Syftet med studien har varit att bedöma hur effekterna av cannabis, cannabinoider och cannabisbaserade läkemedel påverkar den mänskliga hälsan. Forskarna har tittat på systematiska genomgångar med metaanalyser av både observationsstudier och RCT, randomiserade kontrollerade studier, fram till februari på 2022.

Man har också graderat resultatens tillförlitlighet och bedömt kvalitén på studierna utifrån olika granskningsmallar. Studiens design kallas ”umbrella view”, paraplyöversikt, vilket ökar tillförlitligheten jämfört med enbart metaanalyser.

101 metaanalyser ingick i denna forskningsrapport, 51 med RCT och 50 med observationsstudier.
För RCT med hög till måttlig tillförlitlighet ökade antalet biverkningar av cannabisbaserade läkemedel biverkningar i centrala nervsystemet med 2,84 gånger, psykologiska effekter 3,07 och klarsynthet (vision på engelska) med 3,00 gånger.


Illamående, smärta och kramper förbättrades
Tillståndet förbättrades i studier med hög tillförlitlighet hos personer med illamående, kräkningar, smärta och spasticitet. Däremot ökade bland annat psykiatriska symtom, biverkningar i mag-tarmkanalen och sömnighet i studier med måttlig tillförlitlighet.

CBD, cannabidiol, halverade antal kramper i studier med hög tillförlitlighet, men lunginflammationer, mag-tarmbesvär och sömnighet ökade i studier med måttlig tillförlitlighet.

Cannabisbaserade läkemedel eller cannabinoider minskade kronisk smärta med 30 procent   men ökade risken för psykiska besvär. För epilepsi hade cannabidiol fördubblad ökad risk för diarré, men påverkade inte sömnen. Dessa studier hade hög tillförlitlighet, men gällde alltså inte ren cannabis. I forskning med måttlig tillförlitlighet minskar CBD antalet epilepsianfall och förbättrade livskvalitén, men gjorde patienterna sömnigare.

Kraftig ökning av psykotiska symtom
I den allmänna befolkningen förvärrade cannabis positiva psykotiska symtom (till exempel paranoia, hallucinationer) 5,21 gånger, och totala psykiatriska symtom med 7,49 gånger enligt studier med hög tillförlitlighet. Negativa symtom (depressioner, nedsatt uppfattningsförmåga, inåtvändhet) ökade också, i studier med måttlig tillförlitlighet.

Hos friska människor förbättrade cannabinoider smärttröskeln i studier med hög tillförlitlighet. För inflammatorisk tarmsjukdom förbättrade cannabinoider livskvaliteten.  

MS, bra effekt, många biverkningar
För MS, multipel skleros, förbättrade cannabinoider spasticitet, smärta, men ökade risk för yrsel, muntorrhet, illamående, sömnighet. För cancer förbättrade cannabinoider sömnstörningar, men gav biverkningar i mag-tarmkanalen.

För cannabisbaserade läkemedel, cannabis och cannabinoider var evidensen i observationsstudier övertygande om negativa effekter för gravida på grund av för tidig födsel och lägre födelsevikter för barnen. Ökad risk i trafiken har också hög evidens i forskningen.

Skadliga effekter noterades för ytterligare fosterskador. Och hos i övrigt friska cannabisanvändare såg man ökade risker för självmordsförsök, depression, mani och nedsatt intelligens.

– De mest bekymmersamma fynden är de multidimensionella effekterna av cannabis på hjärnans funktioner som syns genom försämrad kognition och mentala sjukdomar”, kommenterar Marco Solmi i intervjun med CNN.

Med tanke på att två tredjedelar av de mentala sjukdomarna debuterar före 25 års ålder, tycker han att cannabis borde undvikas helt för den yngre delen av befolkningen.

 

• Referenser: [1]  Solmi et al (2023). Balancing risks and benefits of cannabis use: umbrella review of meta-analyses of randomised controlled trials and observational studies . The BMJ 2023;382:e072348.

Etiketter:

Annonser