Lagrådet kritiserar förslag till ändrad rattfyllerilag

Lagrådet kritiserar regeringens förslag om att höja det högsta straffet för rattfylleri och ifrågasätter hela motivet bakom förslaget.

I juni sände regeringen över förslag på förändringar när det gäller rattfylleribrott till lagrådet. Förslaget innebar att det högsta straffet för rattfylleri höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Maximistraffet för grovt rattfylleri vill regeringen höja från två till tre års fängelse. Dessutom vill regeringen att rätten när den avgör om ett rattfylleri är grovt ska ta med om föraren kört rattfull tidigare.

– Att personer gång på gång utsätter andra för livsfara, det kan vi inte tillåta. Vid upp­repade trafik­brott måste därför sam­hället kunna reagera med än mer kraft, sa justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson i ett pressmeddelande när förslaget presenterades.

Genom lagändringarna vill regeringen bland annat att det ska vara möjlig­heter att på plats frihets­beröva den som kör olovligt eller är påverkad av alkohol eller narkotika.

Lagrådet konstaterar att regeringen verkar argumentera för att höja maximistraffet för att kunna häkta en person som kört rattfull, och därmed förhindra fortsatt brottslighet. Detta synsätt kritiseras hårt. ” Detta vänder upp och ned på den logik som finns bakom regelverket, nämligen att vissa typer av ingripande tvångsmedel ska vara förbehållna brottslighet av viss svårhet. Om häktningsskälet tillåts påverka utformningen av straffskalan hamnar man alltså i en ren cirkelargumentation”, skriver Lagrådet.

Att upprepad brottslighet ska göra att rattfylleri ska ses som grovt är lagrådet också skarpt kritiska till eftersom det innebär att ”faktorer som alls inte har att göra med det enskilda brottets svårhet kommer att ges påtaglig betydelse vid gradindelningen”. Enligt Lagrådet är det ”ett grundläggande avsteg från den systematik som det svenska påföljdssystemet bygger på”.

När det gäller höjningen av maxstraffet för grovt rattfylleri har Lagrådet inga invändningar.

Annonser