Toppjurist utreder smörgåsbord av ANTD-frågor

Från att ta fram ett förslag om hur icke-medicinsk användning av lustgas ska regleras till att analysera konsekvenser av en förändring av det övergripande målet för ANDT-politiken. Det är ett helt smörgåsbord med över 25 olika punkter som justitierådet Inga-Lill Askersjö fått regeringens uppdrag att utreda.

 Inga-Lill Askersjö
Inga-Lill Askersjö får ett smörgåsbord av frågor att utreda.
Foto: Riksgälden

Utredningen hanterar flera olika frågor och regeringen lägger bland annat in flera av de initiativ riksdagens besluta om. Det gäller till exempel frågan om ett förändrat övergripande mål för ANDTS-strategin som tar hänsyn till ”de varierande skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka”. Bakgrunden är strävan att minska åtgärderna riktade mot framför allt snus.

Utredaren ska nu inte bara utreda vilka effekter en sådan förändring skulle få för folkhälsan, för barn och unga och användningen av tobak, utan också om det är förenligt med  WHO:s ramkonvention om tobakskontroll samt med EU-rätten på tobaksområdet.

En av de frågor som regeringen vill få förslag kring är begränsning av nikotinhalten, både i vanligt snus och tobaksfritt snus. Idag kan mängden av beroendeframkallande nikotin variera stort i olika snussorter. Nikotinhalten i tobaksfritt snus varierar enligt regeringen från cirka 3 milligram per gram till 50 milligram per gram. Även för vanligt snus kan nikotinhalten skilja sig kraftigt.
Om utredaren anser att det är lämpligt ska hon föreslå en maximal nikotinhalt både för vanligt snus och tobaksfritt snus.

Regeringen konstaterar att Giftinformationscentralen rapporterat en kraftig ökning av samtal från privatpersoner och sjukhusfall som gäller missbruk av lustgas under de senaste åren. Nu vill regeringen att Inga-Lill Askersjö tar fram förslag på regler för användning av lustgas utanför vården. I direktivet skriver regeringen att det till exempel kan vara regler om åldersgränser, försäljning, tillsyn, marknadsföring och införsel.

Socialminister Lena Hallengren. Foto: Drugnews

– Användningen av lustgas som berusningsmedel har ökat kraftigt, särskilt bland barn och unga. Det är hög tid att den här frågan utreds så att en effektiva och träffsäker lagstiftning kan tas fram, kommenterar socialminister Lena Hallengren.

Alla annonser för alkohol i tidningar ska vara försedda med varningstext. I lagstiftningen finns elva olika alternativ att välja mellan. Jämlikhetskommissionen (SOU 2020:46) konstaterade att annonsörerna systematiskt väljer de mest harmlösa alternativen i alkoholförordningen och föreslog därför att de minst avskräckande alternativen borde tas bort.

Det förslaget har inte blivit verklighet, men har den nya utredaren fått i uppdrag att analysera och bedöma om några av de nuvarande informationstexterna om alkohol i marknadsföring bör tas bort och om någon ytterligare text ska läggas till.

Den svenska polisen bedömer att den höga alkoholkonsumtionen på grund av kraftig överservering ombord på fartyg på Östersjön kan vara en betydande bidragande orsak till att många vålds- och sexualbrott sker ombord. Myndigheterna i Estland och Finland har möjlighet att kontrollera alkoholservering ombord också på fartyg i internationell sjöfart. Den rätten har inte svenska myndigheter. Den svenska polisen har efterfrågat en sådan möjlighet. Utredaren får därför i uppdrag att se om det går att ge svenska myndigheter rätt att kontrollera alkoholservering på svenska fartyg i internationell sjöfart.

Utredarens uppdrag inkluderar också att se om det ska ske vissa lättnader i lagstiftningen, till exempel när det gäller serveringstillstånd.

Några av de övriga frågor som ska utredas är:

  • Om langning av tobak och nikotinprodukter ska förbjudas.
  • Hur avgiftsfinansieringen av tillsynen av tobak och nikotinprodukter kan regleras och förtydligas.
  • Hur en mer enhetlig och effektiv tillsyn av alkohol, tobak och nikotinprodukter kan uppnås

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 oktober 2023.

Fotnot: Ta del av hela kommittédirektivet En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter (pdf).

Annonser