Minskar legalt cannabis annat substansbruk?

Enligt ny en studie i USA minskar legalisering av cannabis användning tobak, alkohol och läkemedel. Men det är nog lite enögt – andra faktorer kan bidra, skriver Staffan Hübinette i en analys.

En ny amerikansk studie [i] av ungas tobaks- och alkoholvanor i Washington visar att användningen av cigaretter, alkohol och smärtstillande läkemedel minskat sedan cannabis legaliserades. Studien presenteras i Medical Express under rubriken Legalizing marijuana found to decrease use of alcohol, pain meds and cigarettes.

Studien som omfattar åldrarna 18-25 år under perioden 2014-2019 visar att alkoholkonsumtion, berusningsdrickande, cigarettrökning och smärtstillande läkemedel minskat.

Även om studien också visar att användningen av andra substanser är högre bland cannabisanvändare än icke cannabisanvändare är slutsatsen att legalisering av cannabis har positiva effekter och leder till minskad användning av cigaretter och alkohol.

Forskarna konstaterar att ”I motsats till farhågor om spridningseffekter sammanföll implementeringen av legaliserad icke-medicinsk cannabis med minskad alkohol- och cigarettanvändning och missbruk av smärtstillande medel.”

Men detta gäller bara om man tittar med ett öga. Och att det finns ett samband betyder inte att det också finns ett orsakssamband. Tittar man med båda ögonen blir bilden en annan.

Visserligen konstaterar forskarna i förbigående att trenden i Washington följer den nationella trenden. Däremot har någon jämförelse av trenden i delstater som inte legaliserat inte gjorts.

En sådan jämförelse baserad på den nationella årliga drogvaneundersökningen NSDUH (National Survey of Drug Use and Health) visar samma trend i dessa delstater.

En jämförelse av alkoholkonsumtion, berusningsdrickande och cigarettanvändning har här gjorts mellan de fyra delstater som först legaliserade cannabis åren 2014-2015 – Alaska, Colorado, Oregon och Washington – och åtta slumpmässigt valda delstater som inte legaliserat under samma period och samma åldersgrupp som för Washingtonstudien.

Resultatet visar samma sjunkande trend för alla delstater oavsett legalisering eller ej.

NSUDH-graf, [2]
Alkoholkonsumtionen är dock högre i delstater som legaliserat. Det gäller även cannabisanvändningen som ökat mer och är på en högre nivå i delstater som legaliserat och som följaktligen också har större cannabisrelaterade skadeverkningar.

Slutsatsen är därför att det troligen är andra faktorer än legaliseringen av cannabis som bidragit till minskningen av cigarett- och alkoholkonsumtionen. Men tittar man bara med ena ögat framstår Washington-studien som ett bevis för att legaliseringen har positiva effekter och minskar användningen av andra substanser och används så i debatten.

• Fotnot: [i] Charles B. Fleming, et al., Trends in Alcohol, Cigarette, E-Cigarette, and Nonprescribed Pain Reliever Use Among Young Adults in Washington State After Legalization of Nonmedical Cannabis. Journal of Adolescent Health, mars 2022.
[2] NSDUH-data medger inte en jämförelse över tid av användningen av smärtstillande läkemedel.

Etiketter:

Annonser