Nykterhetsrörelsen ska lyfta narkotikafrågan

Nykterhetsrörelsen mobiliserar i narkotikafrågan och ska öka sin kunskap och mer aktivt bemöta legaliseringsivrare i debatten. Ett gemensamt policydokument har antagits, samordnare för opinionsbildning utsetts och i maj lanseras projektet.

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV och Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor med sina 27 medlemsorganisationer har inlett ett treårigt projekt för att lyfta narkotikafrågan och stärka den restriktiva linjen i debatten.

Anders Andersson

Anders Andersson, ordförande i SLAN:
– Vi vill att nykterhetsrörelsen blir en tydlig aktör som visar på behovet av ett modernt frihetsbudskap om att inte dras in i legaliseringsivrarnas flumvåg.

Nykterhetsrörelsen har senare år inte direkt prioriterat narkotikafrågan. Förr drev IOGT-NTO en orkidé-kampanj för att samla in medel och stödja FN:s narkotikabekämpning och hitta ersättningsgrödor. Senare år har organisationerna deltagit i Folkrörelser mot droger och ljusmanifestationer för narkotikans offer. Flera enskilda nykterister har varit aktiva om narkotikaproblem, men i nykterhetsrörelsen har frågan varit nedtonad.

I omvärlden och på hemmaplan hörs ofta i debatter krav på att avkriminalisera narkotikaanvändning och legalisera cannabis. Restriktiva strategin ifrågasätts, bl a med hänvisning till ökad narkotikadödlighet i Sverige, vilket aktualiserat en omprioritering för nykterhetsrörelsen.

– Alkoholnormen är viktigt fortsätta jobba med, men vi måste ta tag i narkotikafrågan igen. Och nu har vi antagit vårt nya principdokument, en bra grund för det arbetet, säger Anders Andersson till Drugnews.

SLAN:s styrelse antog i tisdags programmet, ”Nio principer för framtida svensk narkotikapolitik”.
Strategin ska vila på kunskap och humanism, det förebyggande arbetet ska alltid vara grunden och drogfrihet vara det långsiktiga målet. Det betonas också att de som arbetar i sjukvård, socialtjänst och andra instanser och kommer i kontakt med människor som använder narkotika har en icke-dömande, fördomsfri och stödjande inställning”.

I dokumentet tillstås att läkemedelsassisterad behandling med narkotikaklassade läkemedel kan behövas för vissa. Men kraftig utbyggnad av Laro-program och läckage därifrån, tillsammans med ökad förskrivning av smärtstillande mediciner, har också följts av konkurrens och lägre heroin-priser på gatan. I den opioid-epidemi som Sverige hamnat i så har även relaterade dödlighet ökat kraftigt.

– Substitutionsbehandling kan var en väg tillbaka, men det måste finnas alternativ i vården och drogfrihet bör vara målet. Det är alltför starkt fokus på läkemedel i vården idag, säger Anders Andersson.

I projektet ska NBV utbilda och ordna seminarier och kunskapsspridning om narkotika. Redan är möten om cannabis, narkotikadöden och samband lagstiftning, prevention och attityder planerade.

Den som utsetts att leda opinionsbildningen är Sven-Olov Carlsson. Tidigare nykterhetsbas för IOGT-NTO, idag ordförande för World Federation Against Drugs (Wfad) och aktiv i såväl alkohol- och narkotikadebatten runt världen.

Sven-Olov Carlsson

– Vi ska lyfta fram, försvara och argumentera för den restriktiva linjen, som Sverige borde vara stolt över och har starkt stöd. En socialt ansvarsfull och human narkotikapolitik – inte en repressiv politik som bara bestraffar, säger han.

• Drugnews: men ni jobbar i motvind?
– Ja, det kan uppfattas så i media just nu. Men majoriteten här hemma och i världen vill inte ha mer utan mindre knark i våra samhällen, men de hörs sällan i debatten. Istället märks några enstaka högljudda lobbyister som är uppbackade av kommersiella krafter i vissa fall och vill avkriminalisera och legalisera narkotika och göra det till individuella val för den enskilde, säger Carlsson som har kontoret på fickan, träffar folk på caféer, i föreningslokaler och på flygplatser.

• Hur ska du kunna vända på det?
– Inte jag ensam förstås, vi ska mobilisera brett och bjuda in fler personer att kliva in i debatten. Den restriktiva opinionen finns, men måste synas och aktiveras mer. Både genom att höja kunskapen om narkotikafrågan och i kraft av det kliva in och våga ta debatten. Gå in och möta drogliberalerna i debattflödet, säger Sven-Olov Carlsson.

 Att tillåta fler droger skulle leda till ökad tillgång, användning och fler skador. Det visar erfarenheter av alkohol och tobak som är legala.

– Även om nykterhetsrörelsen främst arbetar med frågan om alkohol – som drabbar våra samhällen enormt – så måste vi reagera vid en kantring i narkotikadebatten. En slappare narkotikapolitik skulle i förlängningen riskera leda till en slappare alkoholpolitik. Det hänger ihop det här – det ligger även i intresse hos försvarare av en restriktiv alkoholpolitik att slå vakt om en restriktiv narkotikapolitik, säger han.

Sven-Olov Carlsson har tillsammans med unga medarbetare registrerat hemsidor, konton på sociala medier och ska 10 maj lansera projektet i samband med en konferens i Stockholm.

 

Per Johansson

• Vad tycker då en organisation som RNS (Riksförbundet narkotikafritt samhälle), som länge arbetat för en restriktiv narkotikapolitik, om satsningen?
– Mycket välkommet att nykterhetsfolket kliver in i debatten. De är många och de har historiskt betytt mycket för Sveriges politik när det gäller
alkohol. Nu är det skakigt kring narkotikapolitiken och det är avgörande
om den folkliga opinionen kommer till uttryck, säger generalsekreterare Per Johansson.

Nio principer…

… för framtida svensk narkotikapolitik”

Principerna antogs av SLAN:s styrelse i veckan.

1. Narkotikapolitiken ska baseras på kunskap och humanitet

2. Förebyggande arbete är grunden

3. Lägre bruk ger mindre skadeverkningar

4. Narkotikabruk är inte bara upp till den enskilde

5. Det ska vara lätt att få vård

6. Drogfrihet det långsiktiga målet

7. Vård är bara första steget – vägen mot återhämtning är lång

8. Samhällets reaktioner måste anpassas till människan

9. Den narkotikarelaterade dödligheten måste minska

(rubriker ur programmet)

Annonser