Cannabis en ”utkörsport” från metamfetamin?

KELOWNA/VANCOUVER Enligt en ny kanadensisk studie minskar cannabis drogsuget efter kristalliserat metamfetamin som är stort missbruksproblem i Nordamerika. Emellertid finansieras institutionen bakom rapporten av cannabisindustrin. Drugnews ställer några frågor till studiens författare.

De flesta forskare är överens om att cannabis är en ”gateway drug”, en inkörsport till ytterligare droger. Det är framför allt stora befolkningsstudier från Nya Zeeland som visar att cannabiskonsumenter löper mycket större risk att också börja använda annan narkotika, jämfört med  icke cannabiskonsumenter.[1] En tvillingstudie från Holland, där cannabis är tillåten, stärker den så kallade trappstegsteorin.[2]

Dessutom indikerar neurobiologiska studier att cannabisbruk i unga år orsakar bestående förändringar i hjärnan, som ökar känsligheten för annan narkotika.[3] Man vet också att cannabisbrukare i genomsnitt använder mer andra droger och mer alkohol än övriga befolkningen.[4]

Cannabis som utkörsport
I en ny studie från University of British Columbia i Kelowna nära Vancouver i Kanada, visar tvärtom att cannabis kan vara en utkörsport istället för en inkörsport.[5]

Forskarna har analyserat hur cannabisanvändning kan påverka suget efter stimulantia ”bland strukturellt marginaliserade personer” som använder oreglerade droger. I klartext annan narkotika. Studien, som publiceras i Addictive Behaviors, bygger på självrapportering.

Forskarna rekryterade 297 vuxna narkotikaanvändare som hade rapporterat både användning av cannabis och stimulantia under de föregående sex månaderna. Deltagarnas medianålder var 44 år, varav en tredjedel var kvinnor. 48,8 procent rapporterade daglig cannabisanvändning.

Nästan alla deltagare intog cannabis i rökbar form, men en betydande andel av dem använde också ätbara cannabis-produkter och olika typer av koncentrat.  45,1 procent, 134 personer av hela gruppen, använde cannabis för att hantera suget efter stimulantia. Andra terapeutiska motiv för cannabisanvändning uppgavs vara att minska suget av opioider (25,6 procent) och att hantera smärta (17,8 procent).
Suget efter crack eller kokain minskade inte av cannabis.

Många frågetecken
Men vad betyder resultaten och kan man använda självrapportering av cannabispåverkan för att dra vetenskapliga slutsatser? 

”Våra resultat är inte avgörande, men bidrar till de växande vetenskapliga bevisen för att cannabis kan vara ett fördelaktigt verktyg för vissa människor som bättre vill kontrollera sin oreglerade användning av stimulantia, särskilt för personer som använder kristalliserat metamfetamin”, säger folkhälsoforskaren doktor Hudson Reddon, huvudförfattare till studien, i en intervju i New Atlas.

Förklaringen ligger kanske i vem som utfört studien? Forskningsledare har varit professor M-J Milloy, vars professur på University of British Columbia till stor del finansierats av cannabisindustrin, närmare bestämt Canopy Growth.[6]

I den obligatoriska deklarationen om intressekonflikter i slutet av den publicerade studien nämns inte detta, utan:
”Författarna intygar att de inte har några kända konkurrerande ekonomiska intressen eller personliga relationer som skulle kunna ha påverkat det arbete som redovisas i denna studie.”

Drugnews har tidigare rapporterat om cannabisstudier från samma universitet där flera av forskarna har olika starka band med cannabisindustrin. (Kan cannabis minska opioiddödsfall? – Drugnews)
Den oberoende forskaren inom folkhälsa, docent Quinn Grundy från University of Toronto varnar för en ”finansieringseffekt” när cannabisstudier på olika sätt sponsras av dem som har ekonomiska intressen i cannabisbranschen . (Big Marijuana utbildar och infiltrerar forskning – Drugnews)

 

Intervju med rapportförfattaren
Studiens huvudförfattare Hudson Reddon förklarar i ett mejl till Drugnews varför det inte står angivet någon intressekonflikt i hans studie, trots att hans medförfattare M-L Milloys professur finansieras av ett stort cannabisbolag. Sådana uppgifter är obligatoriska i vetenskapliga rapporter.

Hudson Reddon. Foto: Univ of British Columbia

– Canopy Growth har inte har någon roll i studiens upplägg, eller av insamlingen och analys av data. Inte heller i författandet av manuskriptet eller beslutet om publicering, skriver Reddon till Drugnews.

På frågan hur mycket bruket av kristalliserat metamfetamin har minskat tack vare cannabis är svaret att det har man inte beräknat, bara att 45 procent av gruppen självrapporterade en minskning.

Reddon påpekar dock att hans forskargrupp publicerade en studie hösten 2023 som visat att cannabis är associerat med en minskad opioidanvändning (exempelvis av fentanyl, heroin, tramadol), enligt försökspersonernas egna uppgifter. [7] I den studien anges dock att studieledaren och medförfattaren professor Milloy finansieras av det stora cannabisbolaget.

• Drugnews: Använde ni kontrollgrupper i den nya studien, till exempel alkoholanvändare?
– Eftersom det här är ren observationsstudie använde vi inte någon klassisk kontrollgrupp. Istället jämförde vi frekvensen av stimulantia-användning bland 1) personer som använde cannabis för att hantera suget efter stimulantia och 2) personer som inte använde cannabis för det syftet, svarar han.

Utifall deltagarna fick frågan om alkoholanvändning för att minska suget, skriver Reddon att man istället frågade om cannabis användes för att minska alkoholsuget. Det blev emellertid ett väldigt litet antal deltagare som rapporterade ett sådant beteende.

Anledningen till Drugnews fråga är att det, åtminstone i Sverige, förekommer att narkotikaanvändare tar till alkohol när de har brist på sin favoritdrog. Eller att personer med ett tungt narkotikaberoende bakom sig går över till alkohol när de blir äldre. Men för den skull hör man aldrig någon tala om alkohol som en metod för att minska narkotikaanvändning.

– Jag är inte bekant med den praktiken, skriver Reddon, så jag tvekar att kommentera frågan. Emellertid vill jag säga att alkohol är en väldigt mycket skadligare substans än cannabis.

Han hänvisar här till den omstridde brittiska forskaren David Nutts studie från 2010 där han kom fram till alkohol sammantaget är den farligaste drogen av alla, farligare än både kokain, metamfetamin och heroin. Cannabis kom enligt Nutt långt ner på den listan, en studie som dock flera i den vetenskapliga världen inte tagit på allvar.[8]

Referenser:
[1] Fergusson, D.M. et al (2008). The developmental antecedents of illicit drug use: evidence from a 25-year longitudinal study. Drug and Alcohol Dependence 2008; 96:165-177. – PubMed (nih.gov)

 [2] Lynskey, M.T. et al (2006). Early onset cannabis use and progression to other drug use in a sample of Dutch twins. Behav Genet 2006; 36:195-200. – PubMed (nih.gov)

 [3] Ellgren M. (2007). Neurobiological effects of early life cannabis exposure in relation to the gateway hypothesis. Avhandling, Karolinska institutet. Stockholm 2007.

[4] EMCDDA (2009). Polydrug use. Patterns and responses (pdf, sid 14). EMCDDA_SI09_polydrug_use_187893.pdf (europa.eu)

[5] Reddon, Milloy et al (2024) Cannabis use to manage stimulant cravings among people who use unregulated drugs.  Addiction Behaviors, Volume 148.  ScienceDirect 

[6]University of British Columbia (2018) Professor of Cannabis Science announced to research the role of cannabis in opioid overdose treatment (ubc.ca)

[7]  Reddon et al (2023). Cannabis use to manage opioid cravings among people who use unregulated opioids during a drug toxicity crisis. Inter Journal of Drug Policy, Volume 119. – ScienceDirect

[8] Nutt et al (2010). Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. The Lancet Volume 376.

Etiketter:

Annonser