Kan cannabis minska opioiddödsfall?

VANCOUVER Enligt en ny kanadensiskt studie kan cannabis minska de höga dödsfallen av fruktade opioiden fentanyl. Den svenske farmakologen och beroendeprofessorn Fred Nyberg menar att den slutsatsen kan ifrågasättas. Att forskarna bakom studien är nära lierade med cannabisindustrin, som även finansierat deras arbete, gör resultaten än mer tveksamma.

USA och Kanada har förmodligen världens högsta narkotikarelaterade dödlighet. I båda länderna dominerar opioider (syntetiska eller naturliga droger som verkar på opioidreceptorerna i hjärnan). 47 000 amerikaner och 4600 kanadensare dog av sådana droger 2018. Värst bland opioiderna är fentanyl och fentanylanaloger. Den delstat i hela Nordamerika som har allra högsta dödlighet är British Columbia i Kanada och värsta området där är några kvarter i Vancouver, kallat Down Town East Side.

Provinsens narkotikapolitiska inriktning är en långtgående harm reduction, skadelindring. Bland annat menar ledande företrädare att säker tillgång till fentanyl skulle kunna minska dödstalen.  (se Drugnews reportage från Kanada 2019).
I British Columbia sjönk visserligen dödstalen under 2019, men har ökat på nytt till rekordhögt antal. I en befolkning på 4,6 miljoner invånare beräknades över 1600 personer dö av narkotikaöverdoser under 2020.[1]  Det är fem gånger högre narkotikadödlighet jämfört med Sverige.

Här en jämförelse mellan British Columbia, amerikanska delstaten Colorado och Sverige:

En annan metod att minska narkotikadöden presenteras i en färsk studie som är publicerad i den vetenskaplig tidskriften Drug and Alcohol Dependence (pdf-fil). Nämligen att ännu fler bör använda cannabis.[2] Forskarna har samlat in uppgifter från 819 opioidanvändare som får ersättningsdroger på olika mottagningar i Vancouver. Vanligaste ”läkemedel”/ersättningspreparat de fick var metadon, 81 procent, följt av buprenorfin 10, morfin 9 och heroin/hydromorfon 8 procent.
Försökspersonerna fick lämna urinprover för att utröna vilka droger de använder, utöver dem de får i programmen.

Sidokonsumtionen var häpnadsväckande hög: 66 procent hade THC (cannabis) i urinen, 54 procent hade kokain, fentanyl 53, amfetamin 45, bensodiazepiner 9, plus några andra droger. I genomsnitt hade försökspersonerna nära fyra olika droger i kroppen, varav de flesta inte var ordinerade.  

Deras socioekonomiska förhållanden och psykisk hälsa dokumenterades också.

Urinproverna visade alltså att 53 procent av hela gruppen testade positivt för fentanyl, men andelen var högre, 56 procent, för de fentanylpositiva som inte hade THC i urinen. Bland dem som hade THC i urinen var andelen med fentanyl lägre, 46 procent.

MD Eugenia Socías. Foto: BC Centre on Substance Use

Forskarna menar, efter analyser av resultaten, att cannabis är associerat till lägre användning av fentanyl och att cannabis därmed kan minska risken för dödliga överdoser.

– De här fynden visar att cannabis kan ha en stabiliserande effekt för många patienter i behandling samtidigt som den också minskar risken för överdoser, säger studiens huvudförfattare doktor Eugenia Socias vid University of British Columbia i Vancouver i en intervju på universitetets hemsida.


SVENSK PROFESSOR TVEKSAM

Fred Nyberg, tidigare professor i farmakologi och professor i biologisk beroendeforskning, har på Drugnews uppdrag läst igenom artikeln. Han tycker att slutsatserna är tveksamma. Detta i likhet med en annan studie som han kommenterat tidigare för Drugnews – att ökat bruk av cannabis minskar alkoholkonsumtionen. Båda forskningsrapporterna var sponsrade av cannabisindustrin.

– Den här artikeln ger inte heller den tydlighet som många skulle önska när det gäller att använda cannabis som ett botemedel. I detta fall för att minska risken att exponeras för fentanyl, säger han.

Det han tycker är bra med den nya studien är att det inte enbart handlar om deltagares självrapportering, utan även att droganvändningen bekräftas genom urinprover. Problemet är att det inte finns uppgifter om hur ofta, vilka doser eller vilket administreringssätt som använts hos dem som använde cannabis. Nyberg saknar också information om hur länge de som var THC-positiva använt cannabis och om de som var negativa för THC hade använt cannabis tidigare.

Professor Fred Nyberg. Foto: Mikael Wallerstedt

– I en relevant studie hade man under kontrollerade former behandlat patienter med cannabis, respektive placebo, för att tydligt se om cannabisanvändning kan minska förekomsten av fentanyl i urinprover, säger Fred Nyberg till Drugnews.

Han tycker att slutsatserna att just cannabis skulle bidra till att minska fentanylkonsumtionen ”låter lite långsökt”, särskilt med tanke på de data som presenteras i artikeln. Där kan man nämligen konstatera att de som testade positivt för fentanyl skilde sig ganska mycket från dem som inte hade använt drogen: De var åtta år yngre, fler hade hiv, var mer deprimerade och hade mer ångestsyndrom, samt hade minst dubbelt så hög konsumtion av morfin, amfetamin och läkemedlet oxykodon. Både hemlöshet och tidigare fängelsevistelse var tre ungefär tre gånger vanligare hos fentanylanvändarna.

– De hade sålunda ett tydligt annorlunda missbruksmönster, med större sidokonsumtion och sämre psykisk hälsa förutom att de befann sig i en miljö med hemlöshet och kriminalitet där det är avsevärt lättare att exponeras för fentanyl.

Enligt Nyberg är bidraget från cannabis i detta sammanhang ”ytterst marginellt”.  Av artikeln framgår att 39 procent av de fentanyl-negativa och 31 procent av de fentanyl-positiva var positiva på THC.

–  För mig framgår det klart att studien snarare visar att det är den psykiska ohälsan, social utsatthet och bredare blandmissbruk som bidrar till positiva fentanyl-tester, än den med jämförelsegruppen marginella frånvaron av THC i de urinprov som togs, säger han.

Nyberg konstaterar också att forskarna, i likhet med den tidigare studien i Vancouver om att cannabis minskar alkoholkonsumtionen, att forskarna fokuserar på en mycket snäv grupp patienter. Det är inte de som röker marijuana generellt i rekreativt syfte och inte de som generellt behandlas för smärtproblem utan en mindre grupp – de som deltar i ett OAT-program (opioid agonist treatment, ungefär Laro) där de får behandling som opioid-beroende patienter med injektionsmissbruk. Dessutom samlades alla data in bara under de två år som förgick legaliseringen i Kanada (hösten 2018), vilket är ett kort tidsintervall.


KOPPLINGAR TILL CANNABISBOLAG

En snabb sökning på nätet visar att flera av de åtta forskarna bakom nya rapporten har starka kopplingar till cannabisindustrin, men de förnekar att de är jäviga. I studien deklarerar de sina competing interest, konkurrerande intressen:  “JV (Jella Valleriani) was appointed as Director of Global Patient Advocacy for Canopy Growth in January 2020 after the completion of this manuscript. She did not contribute to the study’s methodological design or data analysis. M-JM (M-J Milloy) declares no competing interests e.g. employment consultancies stock ownership honouraria paid expert testimony patents grants or other funding. Other authors declare no competing interests”.

Evan Wood. Foto: BCCSU

Den deklarationen är långt ifrån fullständig. I Drugnews reportage hösten 2019 framgår att en av författarna, Evan Wood, är en av hjärnorna bakom den mycket långtgående harm reduction-politiken i British Columbia och förespråkar ”säker tillgång” till alla droger.[3] Han är också medicinsk chef för det Vancouver-baserade cannabisföretaget Numinus Wellness.

En annan av studiens författare, doktor M-J Milloy, är ”professor i cannabisvetenskap” hos Canopy Growth och därmed huvudforskare kopplad till cannabisindustrin. Kanadensiska företaget Canopy Growth Corporation, tidigare Tweed Marijuana Inc, är ett av världens största som odlar och säljer marijuana.

Forskarna har dessutom fått stöd från Pierre E. Trudeau Foundation, bland annat Stephanie Lake, som samtidigt arbetar med att ta fram hälsobefrämjande effekter hos cannabis.

Men studien har även fått ekonomiskt stöd från USA:s nationella drogforskningsinstitut, NIDA, som finansierar en stor del av landets välrenommerade cannabisforskning.
– Det stämmer. NIDA beviljar pengar redan innan en studie påbörjats, men de ger inte stöd för hur man tolkar sina resultat. Det kan bli aktuellt från NIDA:s sida att man tar sig en funderare innan man ger fortsatta anslag, säger Fred Nyberg när Drugnews ber om ännu en kommentar.


• Fotnoter:  [1] Age Category (gov.bc.ca)
[2] Socias et l (2020). Cannabis use is associated with reduced risk of exposure to fentanyl among people on opioid agonist therapy during a community-wide overdose crisis. Drug and Alcohol Dependence. Oct 2020.
[3] Säker tillgång på droger är ledstjärnan – Drugnews

 

Etiketter:

Annonser