Fler säger sig använda narkotika med alternativ frågeteknik

Med en alternativ frågeteknik är det fler som uppger att de använt cannabis. Resultatet är i enlighet med vad forskarna förväntade sig, traditionella enkäter underskattar användningen av olagliga droger. Forskaren Filip Andersson anser ändå att man bör fortsätta använda vanliga enkätundersökningar.

E tt problem med vanliga enkätstudier är ett de som ska svara undviker att svara på känsliga frågor eller helt enkelt ljuger i sina enkätsvar. I en studie med Filip Andersson doktorand vid Karolinska institutet som främste författare. som publicerats i Addiction, har man försök se om det går att komma runt detta.

– Vi har jämfört två parallella enkäter som genomfördes med samma förfaranden under våren 2021. Den ena var CAN:s traditionella studie ”Vanor och Konsekvenser” och den andra en kortare enkät där cannabisbruket skattades med den indirekta metoden Randomized Response Technique, berättar Filip Andersson för Drugnews.

Med Randomized Response Technique, RRT, får den som svarar två ja eller nej frågor ställda samtidigt. Den ena är den känsliga frågan (i detta fall cannabisbruk) och den andra en neutral fråga. För den neutrala frågan vet den som gör undersökningen fördelningen i den grupp av befolkningen som undersöks. Den som svarar ska ange om svaret är samma eller olika på de båda frågorna och utifrån det kan man sedan räkna ut hur svarspersonerna svarat också på den känsliga frågan.

– Vi fann stöd för en underskattning av andel cannabisbrukare bland unga vuxna i traditionella enkäter, säger Filip Andersson.

Den uppskattade användningen av cannabis i gruppen var mellan två och tre gånger högre när RRT-metoden användes jämfört med den vanliga enkätundersökningen.

– Resultaten överensstämde med hypoteserna som vi hade när vi startade studien. Möjligen var underskattningen i den traditionella studien större än väntat, säger Filip Andersson.

Filip Andersson anser inte att man bör sluta använda vanliga enkäter när man undersöker till exempel drogvanor.

– Nej, men indirekta metoder som RRT är ett bra komplement till dessa, säger han till Drugnews.

Hur står sig då resultaten i denna undersökning jämfört med liknande undersökningar från andra länder.

– Det finns endast ett fåtal liknande studier som gjorts, men resultaten från dessa är i samma linje som våra, det vill säga att indirekt metod ger en högre skattning av narkotikabruk, säger Filip Andersson.

I artikeln hänvisas bland annat till en undersökning från Spanien som visar på en sex gånger så hög användning av cannabis med den indirekta metoden jämfört med vanliga enkätundersökningar.

Filip Andersson menar att det också finns nackdelar med den indirekta metoden.

– Att designa frågorna är krävande och det är inte alltid säkert att man kan finna lämpliga neutrala frågor, säger Filip Andersson.

I den nu publicerade studien har det neutrala frågorna varit om personen är över 167 cm lång, är vänsterhänt och om personen är hundägare.

I sin nuvarande form är metoden begränsad till att användas vid tvärsnittsstudier och det går inte heller att studera individuella riskfaktorer som associeras med cannabisbruk.

I den aktuella studien har forskarna bara undersökt cannabisbruk bland annat på grund av praktiska skäl som finansiering och genomförbarhet.  Enligt Filip Andersson kan det i framtiden vara intressant att också studera andra känsliga frågor till exempel alkoholbruk.

Det finns inte så många tidigare jämförande undersökningar när det gäller RRT och traditionella drogundersökningar i Sverige. Det har dock åtminstone gjorts en som jämfört resultatet på CAN:s traditionella skolundersökning med en alternativ metod med RRT. I det fallet genomfördes undersökningarna på plats och den neutrala frågan var svaret på ett slag med tärningar. I den undersökningen var det ingen signifikant skillnad i svaren mellan den traditionella metoden och den indirekta metoden.

• Fotnot: Artikeln i Addiction kan läsas här: Prevalence of cannabis use among young adults in Sweden comparing randomized response technique with a traditional survey

Annonser