Fler unga vårdas för drogmissbruk

STOCKHOLM Fler unga vårdas på sjukhus för narkotika- och alkoholrelaterade diagnoser. Stroke ökar bland yngre medelålders, däremot minskar hjärt-kärlsjukdomar och vi lever allt längre, visar rapporten Folkhälsan i Sverige.

Men ungas psykiska hälsa är sämre idag än för två decennier sedan. Både inläggningar i psykiatrisk slutenvård och sjukhusinläggningar med alkohol- och narkotikarelaterade diagnoser ökare, enligt folkhälsorapporten från Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet (se mer längre ner).

Men medellivslängden har fortsatt öka under 2000-talet och år 2011 var den 83,7 år för kvinnor och 79,8 år för män. Viktigaste orsaken till det är att dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar minskat kraftigt.

Även stroke minskar, men bland kvinnor och män i 35-44 år har stroke tvärtom ökat kraftigt sedan 1990-talet. Särskilt bland de med kortare utbildning som löper dubbelt så hög risk som de med eftergymnasial utbildning.

– Riskfaktorer som rökning, fetma och brist på fysisk aktivitet, men även arbetslöshet och ekonomiska svårigheter, är vanligare bland personer med kort utbildning. Det är viktigt att samhället skapar förutsättningar så att hälsosamma val blir enkla för individer, säger Mikael Nordberg, projektansvarig på FHI i en kommentar.

Fetma och övervik har ökat i flera år. Men allt färre röker, ifjol så var 12 procent av kvinnor och 10 procent av män dagligrökare. Positiv folkhälsotrend eftersom tobaksrökning ökar risk för 58 olika sjukdomstillstånd och varannan rökare riskerar dö i förtid och även omgivning drabbas av passiv rökning.

Svenskarnas alkoholkonsumtion har ökat sedan EU-inträdet, men minskat igen efter en topp år 2004 och var ifjol drygt 9 liter ren alkohol per person över 15 år.

Men alkohol är förknippat med många sjukdomar, inklusive cancer, och antalet personer som blivit sjukhusvårdade ökar för dessa diagnoser. Åren 2009-2011 vårdades i snitt 7 857 kvinnor och 18 448 män på sjukhus med alkoholdiagnos, vilket är en ökning.

Alkoholinläggningar ökar i gruppen 15-24-åringar, särskilt bland unga kvinnor. Och har ökat även bland äldre personer, medan inläggningar minskat bland unga vuxna, enligt rapporten.

Även fler behandlas på sjukhus för narkotikarelaterade diagnoser. Ökningen är störst bland unga män, 15-24 år. Åren 2009-2011 vårdades i genomsnitt 4 032 kvinnor och 7 162 män för narkotikarelaterade diagnoser, (förgiftning, psykiska och beteendestörningar av droger, beroende och missbruk).

– På det stora hela verkar de unga ha fått mer psykisk ohälsa under den här tidsperioden. Det har vi sett i andra sammanhang. Bland annat inläggningar i psykiatrisk vård. Och självmorden har minskat i alla andra grupper, men inte den här, säger Inger Heimerson, läkare och utredare på Socialstyrelsen, till Metro.

Det är alltså bland de yngsta som den stora ökningen av inläggning skett. Cannabisanvändning är vanligare i yngre åldersgrupper än äldre, konstateras i rapporten. Men om de fler vårdinläggningarna är en följd av ökat missbruk och ökad tillgänglighet av droger eller att fler söker för att hjälpinsatser blivit fler och mer lättillgängliga är experterna inte eniga.

– Min bild är att mycket handlar om hur lätt det är att komma i kontakt med hjälpinsatser. Missbruket har inte ökat, utan hjälpsökande har ökat. I Malmö som jag känner till har man helt enkelt utökat kontaktytorna mot unga, säger Bengt Svensson, professor i socialt arbete på Malmö högskola, till Metro.

• Några andra resultat i Folkhälsorapporten: Skillnader i hälsa grundläggs tidigt; Sämre hälsoutveckling bland kvinnor med kort utbildning; Socioekonomiskat utsatta vårdas oftare för våldsskador; Färre unga kvinnor vårdas för självskadebeteende; Levnadsvanor har stor betydelse för hjärtsjukdom och cancer.

• Fotnot: Ladda hem rapporten “Folkhälsan i Sverige, årsrapport 2013″ (pdf-fil, 92 sidor).

Etiketter:

Annonser