Ökad risk för mobbare och mobbade

Både de som mobbar och de som blir mobbade har en större risk för att använda alkohol, narkotika och tobak – och framför allt flera av dessa substanser.  Det visar en ny analys från Folkhälsomyndigheten.

Anna Månsdotter, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, presenterade de helt nya uppgifterna som ännu inte publicerats på Förebygg nu i Göteborg. Folkhälsomyndigheten har använt sig av resultat från den internationella enkäten om skolbarns livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Över lag ligger Sverige lågt när det gäller användning av alkohol, narkotika och tobak i en internationell jämförelse. När det gäller alkohol och rökning finns det också en positiv utveckling med minskad användning de senaste åren. Undantaget är snus, där framför allt användningen bland tjejer ökat. I den senaste undersökningen var det en majoritet, sex av tio, av eleverna som under de senaste 30 dagarna varken, rökt, snusat, druckit alkohol eller använt cannabis.

I undersökningen har man analyserat sambandet mellan bruk av alkohol, tobak och narkotika och andra faktorer som socioekonomi, självrapporterad hälsa och om barnet bor i familjehem och om barnet mobbar eller är mobbat. Utifrån tidigare forskning kan dessa faktorer ses som riskfaktorer för bland annat alkohol- och narkotikabruk.

Undersökningen visar bland annat att det är betydligt vanligare att den 15-åring som mobbat druckit alkohol eller rökt cigaretter den senaste månaden, jämfört med de som inte druckit alkohol eller rökt.

Folkhälsomyndigheten har också undersökt sambandet mellan användning av olika preparat och finner att sambandet är starkast mellan cigaretter och snus, och svagast mellan alkohol och cannabis.

Anna Månsdotter påpekar att man inte utifrån undersökningen kan säga att detta att mobba andra leder till ett bruk, men hon menar ändå att resultaten är så tydliga att det bör användas i det förbyggande arbetet.

–En signal i de analyser vi har gjort är att uppmärksamma  frågor som kopplar till mobbing för att få fatt i bruket av alkohol, narkotika och tobak och nikotin, säger Anna Månsdotter till Drugnews.

–Jag tycker att de könsskillnader som framträder också bör uppmärksammas, påpekarAnna Månsdotter.

Det finns också en tydlig skillnad mellan könen där det både är vanligare att pojkar använt alla fyra undersökta substanserna och att det inte använt något den senaste månaden.

Anna Månsdotter menar att flickor ibland har mycket av det som kallas skyddsfaktorer, och då kan pojkarna lära sig av det. Men pojkar har också beteenden och attityder som också kan vara positivt ur ett hälsoperspektiv och då kan flickorna lära sig av det.

–Vi som jobbar med ANDTS-förebyggande arbete kan ta stöd från de som jobbar med genusrelaterade frågor, säger Anna Månsdotter till Drugnews.

 

 

Annonser