Regeringens ANDT-strategi släppt

STOCKHOLM Regeringens proposition med förslag om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken blev i måndags offentlig. Mål och inriktning anges för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp under 2011-2015.

Förslaget – som antogs 22 december och Drugnews tidigare rapporterat om – har nu lämnats till riksdagen och ska behandlas under våren.

Det övergripande målet föreslås vara “ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk“.

Strategin avser för ANDT-politiken att underlätta statens styrning av stödet på ANDT-området och att skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan, samt att få till en samlad syn på de gemensamma faktorer som ligger bakom mycket av problemens uppkomst, men också deras lösningar, enligt regeringen.

I sju långsiktiga mål anges inriktningen i arbetet. Dessa omfattar tillgångs- och tillgänglighetsbegränsande arbete, skydd av barn och ungdomar, förebyggande arbete, tidiga insatser, vård och behandling, samt riktlinjer för samarbete med andra EU-länder och internationellt.

Förbättrat samarbete mellan olika myndigheter och med organisationer betonas, liksom fortsatt regional samordning och att förbättra prevention. Bland annat genom metod- och kompetensutveckling, förbättrade vårdinsatser, effektivare tillsyn och metoder på kontrollområdet.

Uppföljning av delmål och årlig redovisning till riksdagen hur arbetet med strategin fortgår ska göras.

• Fotnot: ANDT-strategin, “En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken“, (proposition 2010/11:47), kan nås via denna länk (70 sidor, pdf-fil).

Etiketter:

Annonser