Hälsofarligt med höga doser CBD i kosten

KARLSRUHE. En trio tyska kemister har undersökt EU:s regelverk kring CBD, cannabidiol, i livsmedel. Situation är totalt otillfredsställande för såväl konsumenter som för industrin och tillsynsmyndigheterna, anser de tre. EU:s livsmedelsmyndighet ser vissa av CBD-produkterna som ”olämpliga” eller ”hälsofarliga”.

”Trots att CBD-olja och kosttillskott med CBD annonseras och säljs i allt större omfattning inom EU är produkterna fortfarande förbjudna enligt livsmedelslagarna”, konstaterar tre tyska forskarna i en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Psychoactives [i]. De är verksamma vid Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) i Karlsruhe. Försteförfattare är livsmedelskemisten och toxikologen Dirk W. Lachenmeier.

EU:s totala marknad för CBD beräknades till 1,6 miljarder Euro under 2020. Enligt artikelförfattarna tycks det vara ett globalt fenomen att producenterna inte avskräcks trots myndigheternas förbud mot CBD. Det är de bristande insatserna mot lagöverträdarna som gör att CBD-försäljningen kan fortsätta. Fram till mitten på mars 2022 hade livsmedelsindustrin inom EU skickat in 150 ansökningar för CBD-produkter, de flesta från cannabisplantan, men även syntetisk CBD.

Enligt Lachenmeier och hans kollegor väntar för närvarande 19 CBD-ansökningar på godkännande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Emellertid har Efsas experter upptäckt flera kunskapsluckor som måste åtgärdas innan utvärderingen av CBD kan slutföras. Bland annat saknas tillräcklig dokumentation av CBD-påverkan på levern, mag-tarmkanalen, endokrina systemet, nervsystemet, psykologiska funktioner och reproduktionssystemet. Leverskador tycks vara den bäst dokumenterade effekten.

Tidigare studier på både råttor och människor visar att CBD ökar förekomsten av leverenzymerna alaninaminotransferas och aspartataminotransferas. 4,3 mg CBD per kilo kroppsvikt och dag bedöms vara den lägsta observerade skadliga nivån. Den kallas LOAEL, (The lowest observed adverse effect level). Samtidigt ligger den dagliga terapeutiska dosen för medicinska användning av CBD mellan 5 mg och 25 mg per kilo kroppsvikt.

T.ex. CBD-te saluförs på nätet

Efsa-experterna drog slutsatsen att säkerheten hos CBD som ett nytt livsmedel och kosttillskott inte kan bedömas och har därför satt ett tillfälligt stopp för ansökningarna tills producenterna tillhandahåller de uppgifter som krävs.

Efsa föreslår att vissa CBD-produkter, som fortfarande finns tillgängliga på EU-marknaden som kosttillskott trots avsaknaden av godkännande, bör betraktas som ”osäkra”. Produkter som överskrider 10 mg/dag bör anses vara ”otjänliga som livsmedel”. De som har ännu högre värden ska betraktas som ”hälsofarliga”.

Lachenmeiers grupp, som alltså gått igenom regelverket och hur det efterföljs, skriver att “denna situation är totalt otillfredsställande för såväl konsumenter som för industrin och tillsynsmyndigheterna. Den oreglerade marknaden leder också till säkerhetsproblem utöver CBD-effekten, såsom kontaminering med bekämpningsmedel, tungmetaller eller mikrobiologiska risker.”
Forskarna varnar också för tillsatser av syntetiska cannabinoider i produkterna.

• Fotnot: [i] Lachenmeier et al (2023). Does Cannabidiol (CBD) in Food Supplements Pose a Serious Health Risk? Consequences of the European Food Safety Authority (EFSA) Clock Stop Regarding Novel Food Authorisation. Psychoactives. 2023-03-13.

Etiketter:

Annonser