Samband alkohol och cancer i ny kampanj

För att öka kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer har Regionala cancercentrum i samverkan startat ett nytt initiativ. Alla har rätt att känna till att alkohol är en riskfaktor för cancer menar initiativtagaren Lena Sharp.

Var femte svensk känner inte till att alkohol ökar risken för att få cancer, visar en ny undersökning genomförd av Sifo. Kunskapsluckan är ännu större när det kommer till att även låg alkoholkonsumtion ökar risken.

– Många vet att rökning och solning orsakar cancer. Men att alkohol är en viktig riskfaktor är det färre som vet och detta är något som alla har rätt att känna till, säger Lena Sharp, chef på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Cancer är idag en av världens största folksjukdomar och alkohol är en av de påverkbara riskfaktorerna, enligt WHO och Folkhälsomyndigheten.

– Forskningen är tydlig. Det finns inga säkra mängder – även låg alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Ju högre konsumtion, desto högre risk för cancer. Detta är kunskap som behöver nå ut till en bredare allmänhet, säger Lena Sharp.

Medvetenheten om att alkohol ökar risken för cancer ska öka bland annat genom en  kunskapshemsida, alkoholochcancer.se. Kunskapsinsatsen lanseras under mars månad, samtidigt som cancer och cancerprevention uppmärksammas på europeisk nivå genom kampanjen ”Cancer Prevention Across Europe”.

Regionala cancercentrum (RCC) är regionernas kunskapsorganisation inom cancerområdet. RCC arbetar för att utveckla och förbättra cancervården i Sverige genom att stödja regionerna med kunskapsstyrning, kvalitetsregister, cancerstudier och andra uppdrag. RCC består av sex regionala enheter som samverkar nationellt genom RCC i samverkan

Om undersökningen:
Genomfördes i Kantar Sifos riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade onlinepanel 26 oktober–10 november 2022. 4 451 intervjuer genomfördes med svenska allmänheten, 17–84 år. Resultaten har vägts för att spegla allmänheten 17–84 år som helhet.

Annonser