Avkriminalisering i Oregon – hur har det gått?

PORTLAND Delstaten Oregon var först i USA att avkriminalisera i princip all narkotika för två år sedan och utvecklingen följs av andra delstater där frågan debatteras. Hur det har gått hittills har författaren Staffan Hübinette undersökt.


Nyligen startade ett treårigt projekt med att avkriminalisera flera narkotikasorter i kanadensiska provinsen British Columbia för att försöka bryta en ökad överdosdödlighet. Men i amerikanska västkustdelstaten Oregon har försök med att inte ingripa rättsligt vid mindre innehav av droger redan pågått två år.

Oregon tillhör de delstater i USA som först legaliserade cannabis. Efter en folkomröstning 2014 kunde dörrarna till de första cannabisbutikerna öppnas 2017. I en ny folkomröstning i november 2020 beslutade Oregon som första delstat att även avkriminalisera all narkotika. Den nya lagen trädde i kraft 1 februari 2021.

VÄGSKYLT i Portland, största staden i Oregon. Bild: iStock

Beslutet om avkriminalisering ska ses mot bakgrund av en dramatiskt ökande narkotikadödlighet, en utveckling som Oregon delar med flertalet andra delstater och större städer i USA, inte minst utmed den amerikanska västkusten.

Syftet med avkriminaliseringen är enligt den lag som antagits att i stället för arrestering och fängelsestraff erbjuda vård.

Avkriminaliseringen innebär att innehav för eget bruk inte längre är ett brott inom narkotikastrafflagen utan en förseelse att jämföras med fortkörning eller andra mindre förseelser. Påföljden har ändrats från fängelsestraff till en administrativ sanktion med böter upp till högst 100 dollar men där böter kan bytas mot att via en jourtelefon ta en kontakt med vården för en hälsobedömning. Samtalet kan leda till beroenderådgivning och andra tjänster, men är frivilligt.

Gränserna för innehav för eget bruk är olika för olika substanser; 1 gram heroin, 1 gram MDMA, 2 gram metamfetamin, 40 doser (units) LSD, 12 gram psilocybin (i svampar), 40 doser (units) metadon, 40 tabletter oxycodon och 2 gram kokain.

Samtidigt har straffvärdet för något större innehav ändrats från allvarligare brott (felony) till förseelse, motsvarande ringa narkotikabrott (misdemeanor); 1-3 gram heroin, 1-4 gram MDMA, 2-8 gram metamfetamin och 2-8 gram kokain.

Portugals avkriminalisering har stått som modell för Oregon, dock med en viktig skillnad. Medan Portugals modell bygger på så kallade avrådningskommissioner som erbjuder vårdinsatser i kombination med ett flertal sanktionsmöjligheter om man inte fullföljer kommissionens program, bygger Oregons modell helt på frivillighet. Modellen förespråkades av organisationen Drug Policy Alliance som aktivt drev kampanjen inför folkomröstningen om avkriminalisering och liknar mer den modell som den norska så kallade rusreformsutredningen föreslog 2020.

De sanktioner en avrådningskommission i Portugal har att tillgå inkluderar böter, förbud att besöka vissa platser eller från att resa utomlands, beslag av personlig egendom, samhällsarbete och att regelbundet rapportera till sjukvården. I Oregon finns inte sådana sanktionsmöjligheter.

Det har gått kort tid sedan avkriminaliseringen i Oregon infördes i februari 2021 och det är för tidigt att dra slutsatser om effekterna. Av de data som hittills framkommit är resultaten blandade.

Antalet som dömts till fängelse för narkotikabrott minskade med 75 procent första året (2021) vilket är en logisk följd av lagändringen.

Av de cirka 2 000 fall där polisen ingrep och utfärdade en hänvisning att via jourlinjen göra en hälsoundersökning använde bara 92 personer den möjligheten. Endast 19 personer efterfrågade någon form av fortsatt behandlingsinsats.[i]

När det gäller dödlighet i överdoser skiljer sig Oregon från Portugal. I Portugal minskade dödsfallen kraftigt omedelbart efter avkriminaliseringen och de fyra första åren för att sedan åter öka och nu ligga på samma nivå som innan avkriminaliseringen.

I Oregon har inte motsvarande trendbrott kunnat ses omedelbart efter avkriminaliseringen, tvärtom har dödligheten ökat dramatiskt.

Data över antalet dödsfall i överdoser per 100 000 (alla substanser) finns till och med 2020.[ii] Data för 2021 under det första året med avkriminalisering gäller endast dödsfall i överdoser av opioider och redovisas i absoluta tal. Under 2021 ökade antalet från 472 till 745.[iii]

I Oregon har kritiken också varit starkt mot både själva avkriminaliseringen och mot brister i vård- och behandling.
– Avkriminaliseringen presenterades för allmänheten som pro-behandling men det har varit ett fullständigt misslyckande i det avseendet, säger Keith Humphreys, beroendeforskare och professor i psykiatri vid Stanford University till nyhetsbyrån AP.

Han var tidigare senior rådgivare vid Vita husets Office of National Drug Control Policy och tycker det är naivt att tro att enbart ökad tillgång till vård kommer att leda till att de flesta beroende individer söker drogbehandling.
– Om det inte finns någon formell eller informell press på personer som använder narkotika att söka behandling och sluta använda narkotika, kan vi förvänta oss fortsatt utbredd narkotikaanvändning, missbruk och skadeverkningar, säger Keith Humphrey. [v]

Med avkriminaliseringen följer enligt Humphrey en stor tillgång på attraktiva droger men lite eller inget tryck att sluta använda dem. Under dessa förhållanden, säger Humphrey, kan vi förvänta oss att se exakt vad Oregon upplever: omfattande narkotikaanvändning, många som utvecklar beroende och få som söker behandling. [vi]

En annan kritiker är den tidigare åklagaren Thomas Hogan.
Portlands distriktsåklagare tillkännagav, enligt Hogan, att han omedelbart skulle sluta åtala narkotikainnehav även innan lagen trädde i kraft. Distriktsåklagaren ansåg att tidigare bestraffande narkotikapolitik och lagar lett till en överdriven polisbevakning av olika samhällen och ett misslyckande med att främja allmän säkerhet och hälsa.

Mindre än två år senare lider Oregon av de förutsägbara resultaten av detta experiment: överdoserna skjuter i höjden, våldsbrottsligheten ökar och praktiskt taget ingen får behandling, säger Hogan till City Journal.

Syftet med avkriminaliseringen var att den skulle öppna en väg till behandling för de som polisen ingrep mot för mindre innehav. Under det första året använde dock mindre än en procent den möjligheten. Den stora majoriteten valde att betala de blygsamma böterna istället. Det återstår att se om detta kommer att leda till några förändringar i modellen.

Frågan är om problemet är otillräckligt utbyggd vård eller avsaknad av tillräckliga sanktioner. Andra delstater i USA där en diskussion om avkriminalisering förs följer nu noga utvecklingen i Oregon.

 

• Fotnoter: [i] https://www.oregonlive.com/politics/2022/04/oregon-decriminalized-drugs-in-2020-hows-it-going.html

[ii] KFF https://www.kff.org/other/state-indicator/opioid-overdose-death-rates/?currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D

[iii] Oregon Health Authority https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/SUBSTANCEUSE/OPIOIDS/Documents/monthly_opioid_overdose_related_data_report.pdf

[v] https://www.opb.org/article/2023/01/19/oregon-s-drug-decriminalization-gets-poor-marks-on-audit-measure-110/
[vi] https://www.opb.org/article/2022/09/21/oregon-decriminalize-drugs-measure-110-addiction-treatment/

Annonser