Snus ökar risken för spädbarnsdöd

Barn till mödrar som snusar under graviditeten löper trefalt ökad risk att avlida i plötslig spädbarnsdöd, enligt en stor studie från Karolinska institutet. Risken minskar betydligt om kvinnan slutar snusa tidigt i graviditeten.


Det är tidigare välkänt att rökning under graviditet är en riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd. Men om hur snuset påverkar (som innehåller höga halter nikotin) har saknats kunskap.

Nu visar en stor registerstudie på Karolinska institutet med över två miljoner barn födda 1999 till 2019 i Sverige att riskerna är betydande. Vid inskrivning på mödravården snusade lite mer än en procent av mammorna och sju procent rökte.

Anna Gunnerbeck, snusforskare och barnläkare. Foto: Stefan Zimmerman/KI

Den nya studien visar att snusning under graviditet ökade risken 70 procent för dödsfall under första levnadsåret – oavsett orsak. Och en över trefaldigt ökad risk för plötslig spädbarnsdöd.
Effekterna är jämförbara med att röka tio cigaretter under graviditet, enligt Anna Gunnerbeck, barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och en av forskarna i studien.

För kvinnor som rökte eller snusade tre månader före graviditeten, men sedan slutat vid inskrivningen på MVC hade ingen eller betydligt längre risk för barnet.

– De senaste åren har snusning ökat kraftigt bland unga kvinnor i fertil ålder i Sverige.
Det är därför viktigt att kvinnor informeras om potentiella risker för foster och spädbarn. Vår studie talar för att nikotin är en riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd och slutsatsen är därför att alla typer av nikotinprodukter bör undvikas under graviditeten, säger Anna Gunnerbeck i en kommentar på KI:s hemsida.

Alltså att nikotin i alla former – såsom cigaretter, nikotinsnus, ”vitt snus”, e-cigg, vapning etc – bör undvikas under graviditeten.

Orsakssambandet har inte forskarna kunnat fastställa då det kan finnas flera okända faktorer. Och svårt skilja mellan risken av snusning och rökning för foster från att utsättas för tobaksrök och nikotin i bröstmjölk efter barns födelse.

Totalt är det få barn som drabbas av plötslig spädbarnsdöd, cirka två av 10 000 barn, (dvs plötsliga dödsfall under sömnen utan känd orsak).

• Studien “Association of maternal snuff use and smoking with Sudden Infant Death Syndrome – a register cohort study” med Anna Gunnerbeck e al publiceras 9 februari 2023 i tidskriften Pediatric Research. Finns även på nätet.

Annonser