Stor enighet att förstärka tullen

Det var stor enighet om vikten av att fortsätta förstärka Tullverket när riksdagsledamöterna Fredrik Lundh Sammeli (S)  och Johan Forssell (M) diskuterade dess roll i kampen mot narkotika och organiserad brottslighet.

Johan Lindgren, förbundsordförande för Tull-Kust, inledde samtalet i Almedalen, som arrangerades tillsammans med Narkopodden, med att berätta att fackförbundet arbetar med att stärka tullens brottsbekämpande roll och betydelsen av att utöka antalet tullare efter neddragningarna i samband med EU-medlemskapet.

Johan Lindgren, Tull-Kust. Foto: Drugnews

– Jag är tacksam för att det nu sker en återuppbyggnad av tullen. Den här återuppbyggnaden måste få fortsätta och inte halta, sa han till de båda riksdagsledamöterna.

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande Justitieutskottet, instämde i att det var viktigt att fortsätta den kraftiga satsning som inletts på att förstärka tullen.
– Kampen mot narkotika är kanske en av de viktigaste frågorna i samhället.  Narkotikan skördar liv, skapa otrygghet och göder kriminella, sa han.

Fredrik Lundh Sammeli påpekade att det inte bara var pengar och personal som behövdes för Tullen, utan också teknik och internationellt samarbete.

Johan Forssell (M), rättspolitisk talesperson för Moderaterna, började med att konstatera att tanken med EU-samarbetet inte var en fri rörlighet för kriminella.
– För oss moderater detta en viktig fråga att återetablera ett fungerande gränsskydd, sa Forsell.

Han sa också att Moderaternas inställning var att göra vad som behövs, ytterligare resurser till tull och kustbevakning, förändrad lagstiftning, förstärkt skydd för den enskilde medarbetaren och att fler tulltjänstemän ska kunna bära vapen.

Johan Lindgren från Tull-Kust välkomnade beskedet från företrädarna från Socialdemokraterna och Moderaterna, men konstaterade också att de satsningar som gjorts går ner i nivå efter 2024. Han betonade att det behövdes permanenta resurser.
– Det får ni jobba vidare med, sa Lindgren.

• Fotnot: Tullverket har efter flera år av minskad personal fått extra resurser och har idag ökat till cirka 2 300 anställda. Myndigheten har sedan 2021 ny organisation med kontroll-, uppbörd-, underrättelse- och tullkriminalavdelningar. Tullen sorterar under finansdepartementet. Generaltulldirektör är Charlotte Svensson.

Annonser