Regeringen vill stoppa narkotikabrev

Det är idag svårt att hindra leverans av narkotika, vapen och explosiva varor via brev och paket. Regeringen föreslår därför i en lagrådsremiss flera åtgärder för att bryta tystnadsplikt för postpersonal och andra för att förhindra den illegala handeln.

Regeringen beskriver att syftet är att minska tillgången till narkotika i samhället och effektivare kunna motarbeta organiserad brottslighet.

Statsrådet Khashayar Farmanbar. Foto: Magnus Liljegren

– Vi ska vända på varje sten för att bekämpa kriminalitet och begränsa handeln av illegala varor. Då behöver postanställda kunna lämna uppgifter till exempelvis Polismyndigheten. Om brev misstänks innehålla illegala varor så behöver polisen får reda på det. Med en justering av tystnadsplikten kan den illegala handeln begränsas, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S)i en kommentar.

Polisen beräknar att uppåt en miljon försändelser som skickas med post årligen i Sverige innehåller narkotika, men även andra illegala varor som vapen, explosivt material, dopingpreparat och förfalskade läkemedel. Idag får inte personal hindra utlämnande av misstänkta brev och anmäla det till brottsbekämpande myndighet.

Med förslaget att begränsa tystnadsplikt och kunna undersöka, öppna, granska och hålla kvar försändelser hoppas regeringen försvåra kriminalitet, särskilt allvarliga brott och narkotikahandel via internet och då varorna sänds via post.

Även andra befordringsföretag än posten ska omfattas av förslaget, även de som bara förmedlar paket.

Tystnadsplikten och sekretessen på postområdet är dock gamla bestämmelser och regleras i grundlagen varför invändningar mot att ändra lagen kan väntas. Men förslaget innebär inte att postpersonal får öppna och läsa brev, utan att de får anmäla misstänkta försändelser till polis och tull etc.

Lagändringen föreslås träda i kraft 2 januari 2023, men först ska alltså lagrådet se på förslaget och sedan riksdagen avgöra.

• Lagrådsremissen: Åtgärder för att förhindra illegal handel via post (pdf-fil, 53 sidor).

Annonser