Cannabis driver på det dödliga våldet

Cannabis är en motor i gängkonflikterna. Och inslagen av drogen vid dödligt våld av och mot ungdomar och unga vuxna – särskilt unga män – har ökat kraftigt i landet senare år, visar en ny rapport.

Cannabis förekom i vart fjärde dödsfall (26 procent) till följd av våld perioden 2008-2019, och i hela 36 procent av dödsfallen 2016-2019 i Sverige, vilket visar på en ökad våldsutveckling.

Rapporten är framtagen av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin för hela landet och särskilt för Stockholms län, där våldsamma drogrelaterade dödsfall ökat än mer.

Cannabis var inblandat i vart tredje (36 proc.) fall av dödligt våld i Stockholms län under hela perioden, jämfört med 22 procent i landet och hela 56 procent i länet åren 2016 – 2019. Totalt har 1 091 dödsfall till följd av grovt våld analyserats 2008-2019 i landet, varav 420 fall haft en mycket tydlig drogkoppling.

– Den vanligast kopplingen är att förövaren eller offret är påverkade av cannabis vid brottet, säger rapportförfattaren och kriminologen Sven Granath.

Det gällde för 19 procent av alla dödsfallen och det var något vanligare att förövaren var påverkad än offret. Det är även vanligt att det är konflikter kring cannabis, exempelvis om narkotikamarknader, skulder och gängrelaterade bråk, som låg bakom dödliga våldet (11 procent) och även det var högre i Stockholms län (22 procent).
Däremot har inte våld i jakt på pengar – exempelvis rånmord – för att finansiera missbruket ökat under perioden, enligt rapporten.

Graf ur rapporten

Ökningen av dödligt våld är störst och begås av och drabbar mest ungdomar och unga vuxna, särskilt unga män, och sker ofta vid spontana bråk och konflikter i kriminella miljöer. Cannabisrelaterade mord har ökat under åren i gängmiljöer, men ligger kvar på låg nivå i gruppen nära relationer eller familj, enligt rapporten.

– Våra resultat visar i första hand att våldsbenägna, spänningssökande individer i marginaliserade livsstilar alltmer har en preferens för cannabis framför alkohol eller amfetamin till exempel. Rimligtvis speglar detta en viss allmän ökning av cannabisanvändning bland unga, säger Sven Granath.

Alkoholkonsumtion har minskat sedan millennieskiftet, särskilt bland ungdomar, medan cannabis har ökat något. Granath säger också att droger som kokain och tramadol har ökat betydligt och syns mer i statistiken relaterat till de våldsamma dödsfallen.

Rapporten pekar även på att det i stor utsträckning är ökad tillgång till cannabis som drivit på våldet, särskilt vid konflikter om cannabishantering. Mer cannabis smugglas in till landet, det finns mer att sälja medan priser inte höjts så mycket och det leder till våld i marknadskonkurrensen, enligt Sven Granath.

• Drugnews: legalisering av cannabis föreslås ibland som lösning för att strypa intäkterna för gängen och minska skjutningar och dödsfall?

– Nja, en alltför enkel slutsats. Legalisering skulle nog leda till att fler skulle använda cannabis och att en större marknad bildas. Illegala sektorn skulle inte försvinna, utan det blir konkurrens med lägre priser och tillgänglighet. Våldsamma konflikter blev det ju även en tid kring cigarettsmuggling i Sverige, trots att tobak är lagligt, men det fanns en svart ekonomi, säger Sven Granath.

Digitaliseringens landvinningar har även underlättat för kriminella att sköta smuggling, transporter och få kontakt med köpare på sociala medier etc, vilket spelat roll.

Flera politiker har utmålat ”festknarkare” som drivkraft i narkotikahjulet och för gängvåldet. Sven Granath håller bara delvis med.

– Visst vore det en bra början att folk använde mindre droger, hög konsumtion är ju ett folkhälsoproblem. Men utbud och logistik är också delorsaker. Rättsväsendet borde nog fokusera mer på att hindra tillgängligheten och prioritera överlåtelsebrott, än att bara gå på själva konsumenten, säger han.

Han efterlyser en kombination av flera åtgärder för att minska narkotikaproblemen och de relaterade våldsamma konflikterna, som även ökat otryggheten. Rapporten har kartlagt situationen fram till 2019, efter det har det dödliga våldet fortsatt att öka i och mellan kriminella nätverk.

Insatser för att minska utbud av och efterfrågan på cannabis betonar även Cecilia Magnusson, verksamhetschef vid CES, i ett pressmeddelande.
 Det är viktigt ur flera folkhälsoperspektiv, att på lokal och på regional nivå vara observant på ökningar av cannabiskonsumtion, eftersom konsumtionen riskerar att följas av ett ökat våld som motiveras av narkotikarelaterade konflikter.

• Rapporten Inslag av cannabis vid dödligt våld i Stockholm och i Sverige Delrapport 1 (pdf-fil, 30 sidor) är första delen i en serie om cannabisproblem bland unga vuxna i Stockholms län. I mars kommer nästa som handlar om bruk och langning av cannabis. Andra frågor är om attityder kring drogen; behov av information och stöd; sjukvårdens roll; inverkan på närsamhället. Rapportserien ges ut av CES i samarbete med Region Stockholms Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2023 så fanns det 59 utsatta områden, varav 17 särskilt utsatta, i Sverige. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken. Nyrekrytering av barn och unga har ökat.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser