Cannabis ett tveksamt sömnmedel

TORONTO Cannabis förbättrar inte sömnen. Tvärtom visar en ny studie med ett mycket stort antal försökspersoner att regelbunden konsumtion troligen försämrar sömnkvalitén. Cannabisanvändare sover både kortare och längre än ickeanvändare.

Det är en vanlig föreställning bland cannabisrökare att de sover bättre efter en joint på kvällen. En studie som bygger på självrapportering visar detta. [1] Men vad säger klinisk forskning med kontrollgrupper om den saken?

Frågan är komplicerad. Både regleringen av sömn och vakenhet och den endocannabinoida fysiologin i hjärnan är oerhört komplex, och hur dessa faktorer interagerar är fortfarande inte helt kartlagt.  Hittills har forskningen på området mest gällt studier med få deltagare och resultaten har inte varit övertygande.

I en ny studie från universitetet i kanadensiska Toronto [2], presenterad i BMJ Journal, har man undersökt sambandet mellan användning av cannabis och nattsömnens varaktighet hos ett mycket stort antal försökspersoner. 146 miljoner vuxna amerikaner i åldern 20 till 59 år ingår som det gjorts ett representativt urval från. Forskarna har därefter använt drygt 70 000 av hela gruppens enkätsvar från den nationella frågeundersökningen om hälsa och nutrition, National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), mellan 2005 och 2018.

Försökspersonerna delades upp i icke cannabisanvändare och aktuella cannabisanvändare, det vill säga som använt under de senaste 30 dagarna. Nattsömnen räknades som kort om de var högst sex timmar, optimal (normal) om den räckte mellan sex och nio timmar, samt lång om den var längre än nio timmar. Det gjordes en justering för en mängd olika sociodemografiska och hälsomässiga variationer, den statistiska analysen kallas multinomial logistic regression.

Av den undersökta gruppen var 14,6 procent aktuella cannabisanvändare. Jämfört med icke användare rapporterade 34 procent fler av cannabisanvändarna en kort nattsömn och 56 procent fler rapporterade en lång nattsömn. Bland de tyngre användarna, som använt drogen minst 20 av de senaste 30 dagarna hade ännu fler en lång nattsömn.

Det tycks alltså finnas även ett dosrelaterat samband. Ju mer cannabis man konsumerar, desto större risk för störd sömn, vilket i sin tur är associerat med en rad hälsoproblem: olyckshändelser, hjärt-och kärlsjukdomar, kronisk smärta och psykiatriska problem.

Studien undersökte också andra aspekter än sömnens längd: insomningssvårigheter, hur länge man sov åt gången, om man sovit för mycket de senaste veckorna, om man diskuterat sömnproblem med en läkare, samt sömnighet under dagtid. Även på de punkterna hade en större andel av cannabisanvändarna problem jämfört med icke cannabisanvändarna, utom när det gäller sömnighet under dagtid där det inte var någon skillnad mellan grupperna.

Det finns emellertid vissa bevis att cannabis kan förbättra sömnlängden om man lider av posttraumatisk stress, PTSD, sömnapné och kronisk smärta. Huruvida enbart CBD (cannabidiol), en icke rusgivande ingrediens i cannabis, förbättrar sömnkvalitén, finns det ännu inga tillräckligt bra studier om.

Med tanke på sömnens betydelser för hälsan menar Toronto-forskarna att deras studie visar hur viktigt det är att ytterligare undersöka sömnhälsan bland cannabisanvändare i befolkningen.

• Fotnoter: [1]Bonn-Miller et al (2014) Self-reported cannabis use characteristics, patterns and helpfulness among medical cannabis users. Am J Drug Alcohol Abuse 2014;40:23    

[2] Diep et al (2021). Recent cannabis use and nightly sleep duration in adults: a population analysis of the NHANES from 2005 to 2018 | Regional Anesthesia & Pain Medicine. Volume 47. Issue 2. 

 

Etiketter:

Annonser