Gateway-teorin trolig men inte helt bevisad

”Gateway-teorin”, att cannabis är en inkörsport till andra droger, i det här fallet opioider, synas i en australiensisk forskningsgenomgång. Det stämmer att den risken ökar, men orsakssambandet kan inte slutgiltigt fastställas eftersom de ingående studierna inte har tillräckligt hög kvalité.

En forskargrupp från universiteten i Sydney, Australien, och Bath i England har, genom en systematisk genomgång och metaanalys av tidigare studier, undersökt huruvida cannabis kan vara en inkörsport till opioider och publiceras i Addiction.[i]

Gateway-teorin som lanserades första gången för mer än 40 år sedan är ”i högsta grad kontroversiell”, skriver de. Det betyder på forskarspråk att de finns olika åsikter i den vetenskapliga världen. Med tanke på den ökade tillgången på cannabis och ökade skadorna opioider vill de därför ta reda på hur väl det stämmer att cannabis ökar risken för annat missbruk, i det här fallet av heroin och andra opioider.

Tidigare studier visar för det första att en cannabisdebut i genomsnitt kommer flera år tidigare än debut med opioider. För det andra att nästan alla som missbrukar opioider har använt cannabis tidigare. För det tredje att risken för opioidanvändning ökar om man tidigare använt cannabis och att den är större vid högre cannabiskonsumtion. Det sistnämnda gäller även sedan man justerat för andra bidragande faktorer.

Dock finns det undantag; i vissa länder, Japan och Nigeria, där cannabisanvändning är sällsynt, används ofta opioider utan att man tidigare provat vare sig cannabis, alkohol eller tobak.

Jack Wilson. Foto: Kings College, London.

Den aktuella forskargruppen, med doktoranden Jack Wilson som huvudförfattare, har använt sig av sex studier från 1977 till 2017 från Nya Zeeland, Australien och USA med sammanlagt 102 461 försökspersoner. I studien från Nya Zeeland hade David Fergussons forskargrupp följt försökspersonerna i 35 år. [ii] Idag är den studien uppe i 40 års uppföljningstid.

Efter att ha analyserat och sammanställt resultaten har Wilson och hans kollegor beräknat sannolikheten för att en cannabisanvändare börjar använda någon opioid, (heroin, eller icke medicinskt bruk av opioidläkemedel) är 2,76 gånger högre jämfört med en icke cannabisanvändare. Sannolikheten att gå från cannabis till opioidmissbruk eller beroende är 2,52 gånger högre.

Så långt stämmer det att cannabis är en inkörsport till tyngre narkotika som opioiderna utgör. Däremot menar forskarna att de analyserade studierna är ”av låg kvalité och måste tolkas med försiktighet”. Bland annat hade alla sex studierna en måttlig risk för partiskhet och förbisedde variabler som frekvensanvändning av cannabis och anknytning till vänner som använde cannabis eller opioider. Men det är oklart om dessa omätta variabler skulle haft tillräcklig stark inverkan att förklara bort förhållandet mellan cannabisanvändning och opioder, menar de.

Därför skriver de i ett pressmeddelande att det ”inte möjligt med de existerande bevisen att slutgiltigt fastslå att det finns ett orsakssamband mellan cannabis och senare opioidanvändning, men det är sannolikt att det finns åtminstone ett partiellt orsakssamband.”[iii]

• Fotnoter: [i] Wilson et al (2021). Weeding out the truth: a systematic review and meta-analysis on the transition from cannabis use to  opioid use and opioid use disorders, abuse or dependence. Addiction, May 2021.

[ii] Fergusson et al (2015). Psychosocial sequelae of cannabis use and implications for policy: findings from the Christchurch Health and Development Study – PubMed (nih.gov) Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2015; 50: 1317–26.

[iii] New meta-analysis finds cannabis may be linke | EurekAlert!

Etiketter:

Annonser