USA: ökade självmord och cannabis undersökta

WASHINGTON DC Enligt en ny amerikansk studie har tankar, planer och försök till självmord bland unga vuxna ökat mellan 40 och 60 procent från 2008 till 2019 i USA.  Depression och cannabiskonsumtion utpekas som möjliga större riskfaktorer.

Forskningen har hittills inte kunnat visa på något orsakssamband mellan cannabis och självmord. Däremot finns en oro att det kan vara på det sättet, särskilt i USA där allt fler delstater legaliserar drogen. Ett exempel är den amerikanska delstaten Colorado som legaliserade cannabis 2014 med kraftigt ökat bruk av drogen i befolkningen som följd.

CANNABIS 15 delstater + Washington DC nu legaliserat för nöjesbruk hittills i USA. Medical marijuana tillåter över hälften av delstaterna.

För Colorado visar statistiken att både andelen och antalet personer som begått självmord med cannabis i kroppen har ökat kraftigt efter legaliseringen. Från 13,8 procent år 2013 till 23,3 procent 2018. Räknat i antal döda: från 105 till 218.[i]

Sambandet mellan depressioner och självmord är väl belagt i forskningen. Det finns också många studier som visar att cannabisrökare har ökad risk för både självmordstankar och ”egentliga större depressioner” (major depressions).  Att sambandet är det omvända, det vill säga att deprimerade och självmordsbenägna personer använder cannabis i större utsträckning än andra, har inte kunnat beläggas av forskningen.[ii] [iii] [iv]

Ny studie från JAMA
En ny studie publicerad i amerikanska läkarförbundets vetenskapliga tidskrift JAMA har för första gången undersökt om förändringar i antalet med depressioner, antalet som röker cannabis dagligen och antalet som diagnosticerats med cannabisproblem, påverkar självmordstrenden. Ingen studie har heller tidigare undersökt om det finns könsskillnader i den problematiken.[v]

Forskarlaget, med epidemiologen Beth Han som huvudförfattare, kommer från det amerikanska statliga drogforskningsinstitutet NIDA (National institute on Drug Abuse). De har analyserat nationella drogvaneundersökningar från National Surveys on Drug Use and Health (NSDU), som utförs genom personliga intervjuer. 281 650 personer mellan 18 och 34 år ingick i studien. Hälften var män, hälften var kvinnor. Data var insamlade mellan 2008 och 2019.

Forskarna delade in försökspersonerna i fyra olika grupper: de som rökt cannabis dagligen eller nästan dagligen, blivit diagnosticerade med cannabisproblem, haft självmordsbeteende (tankar, planering, försök). samt haft någon period av egentlig depression. I samtliga fall har man utgått från det senaste året hos försökspersonerna.

Resultaten, efter att ha justerat för andra bidragande faktorer, blev att självmordstankar och självmordsförsök ökade med 1,4 gånger och självmordsplanering ökade 1,6 gånger mellan 2008 och 2019. Detta alltså för hela gruppen försökspersoner.

De som rökte cannabis dagligen eller mindre regelbundet och för dem som diagnosticerats med cannabisproblem hade högre förekomst av självmordsbeteende.

Större risk för cannabisbrukande kvinnor
Under 2019 hade 13,8 procent av männen och 18,4 procent av kvinnorna som konsumerade cannabis dagligen självmordstankar bland dem som inte hade en diagnos på egentlig depression, enligt studiens resultat.

Bland icke deprimerade som inte använde cannabis var siffrorna 3,4 procent för män och 3,3 procent för kvinnor. Fast även här hade det skett en ökning från tidigare år.

På det nationella planet ökade det totala antalet fullbordade självmord i samma åldersgrupp, (18 till 34 år), från 8 835 under 2008 till 12 913 år 2019. Här dominerar männen. . En knappt femtedel av självmorden i den åldersgruppen begicks av kvinnor.

Foto: ashton/ CC BY 3.0

Studien innehåller kolossalt mycket statistik baserade på cannabisanvändning, diagnos på egentlig depression, åldrar, kön och dessutom över tid. De grundläggande är dock att självmordsbeteendet har ökat, och mest bland kvinnor, och att de två troligen viktigaste faktorerna bakom är cannabis och depressioner. Men att mer forskning behövs för att avgöra om det är cannabisanvändning eller överlappande riskfaktorer som ökar riskerna för båda.

Forskarna varnar för att vuxna med depression kan vara särskilt sårbara för cannabis, samtidigt som påståendena om dess terapeutiska värde sprids och sådana produkter blir allt mer tillgängliga. Och dessutom blir drogen allt mer accepterad och uppfattningen om skadeverkningar allt mindre.

De skriver i sin slutsats ett deras resultat ”understryker ett brådskande behov för prevention som särskilt vänder sig till unga människor innan de exponeras för cannabis för första gången”. De poängterar vikten av tidigt upptäckt av daglig cannabisanvändning och cannabisproblem och förordar mer utbyggd behandling, särskilt för unga kvinnor.

 

• Fotnoter: [i] RMHIDTA. The legalization of marijuana in Colorado: The impact. Volume 7. September 2020. Sid 36.

[ii] Arendt, M. et al (2007). Testing the self-medication hypothesis of depression and aggression in cannabis-dependent subjects. Psychol Med, 37: 935-945.

[iii] Fergusson, DM. et al (2005). Test of causal linkages between cannabis use psychotic symptoms. Addiction, 100: 354-366.

[iv] Moore THM, Zammit S, Kubfird-Hughes A. et al. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. Lancet. 2007; 28; 319–28.

[v] Han et al (2021) Associations of Suicidality Trends With Cannabis Use as a Function of Sex and Depression Status | Psychiatry and Behavioral Health | JAMA Network Open | JAMA Network JAMA Netw Open. 2021;4(6):

Annonser