”Cannabis bra som medicin” – svensk expert tveksam

LONDON Drogforskningsinstitutet Drug Science har funnit goda resultat att behandla olika sjukdomar med cannabis. Brittiska professorn David Nutt – känd för sin cannabispositiva syn – är en av forskarna bakom studien.  Men svenska farmakologiprofessorn Fred Nyberg ställer sig tveksam till resultaten.

När David Nutt fick sparken som ordförande för brittiska regeringens rådgivningsorgan i missbruksfrågor ACMD, (Advisory Council on the Misuse of Drugs) år 2010 bildade han istället forskningsinstitutet Drug Science. Han var tidigare professor neuropsykofarmakologi vid University of Bristol.

Orsaken till att han förlora uppdraget för ACMD var bland annat en artikel i medicintidskriften The Lancet, där han hade jämförde farligheten mellan olika droger. Alkohol hamnade i topp följt av heroin. Tobak var farligare än cannabis och ecstasy hamnade ännu längre ner på farlighetslistan.[i]
I ett uttalande om en annan studie från 2009 sa han att hästridning var farligare än ecstasy, (se intervju i Sky News, Youtube).[ii]

Lobbygrupp och forskningsinstitut
Drug Science – som kallar sig ”ett oberoende evidensbaserad välgörenhetscenter” – samarbetar med flera internationella cannabisföretag och har i sina forskningsprojekt en tydlig agenda inte bara i Storbritannien, utan även globalt.

Torkad cannabis för medicin. Foto: Bedrocan

Förutom att förespråka legalisering av nuvarande illegala droger har Drug Science i flera forskningsprojekt haft en positiv inställning till att använda cannabis, cannabinoider och psykedeliska droger i medicinska syften.

I det nystartade Project Twenty21 hjälper man patienter att få tillgång till cannabis som medicin mot allehanda åkommor, över hälften uppger kronisk smärta (55,6 procent). Nu har man samlat data från över 900 sådana patienter och i en studie publicerad preliminära resultat i den vetenskapliga tidskriften Psychopharmacology[iii],  där Nutt själv är redaktör, kommit fram till att behandlingen varit mycket mer framgångsrik än vad annan forskning har visat.

“Våra fynd visar att legalt utskriven cannabis leder till kliniskt signifikanta förbättringar av livskvalitén för patienter som lever med tillstånd som kronisk smärta, multipel skleros, Tourettes syndrom, epilepsi och posttraumatiskt stress syndrom (PTSD),” skriver forskarna på Drug Science hemsida.[iv]

Bland de effekterna av cannabis i studien anges en 51 procentig förbättring av patienternas självrapporterade hälsotillstånd och att möjligheten att leva ett mer normalt liv ökade från ett genomsnitt på 40,7 procent till 61,5 procent efter tre månaders behandling.

Forskarna kunde också dokumentera signifikanta framsteg i patienternas förmåga att klara av sekundära tillstånd som ångest, sömnsvårigheter och depressioner.

En annan fördel är att patienterna slipper vända sig till illegala källor för att få lindring för sina åkommor, vilket 63 procent av dem gjort tidigare.

Förskrivningarna av de forskarna kallar medicinsk cannabis innebär enligt Drug Science ett välkommet alternativ till vanliga läkemedel där det finns en hög risk för beroende och andra biverkningar.

David Nutt. Foto via Wikipedia

David Nutt säger i ett uttalande:
– En brist på kliniska bevis har gjort det svårt för läkare att med gott samvete skriva ut medicinsk cannabis i Storbritannien. De här nya fynden innebär ett stort steg framåt att hjälpa och förklara fördelarna som dessa medicine kan ha för tusentals svårt sjuka patienter.

Studien har dock bara pågått i tre månader och bortfallet var stort.  Bara 678 personer av 900 var i mars i år fortfarande med. Majoriteten av deltagarna var redan dagliga brukare av cannabis.

De hade alltså goda skäl att ange förbättring av cannabisbehandlingen när de fyllde i forskarnas frågeformulär.

Nutt förklarar varför den här studien med ”real-world data”, data hämtade från den verkliga världen, kan vara pålitligare än det vanliga sättet att bedriva medicinsk forskning med randomiserade kontrollerade försök, RCT. Det vill säga slumpmässigt utvalda försökspersoner där man har en kontrollgrupp som inte får den undersökta behandlingen. Och att behandling är dubbelblind, så att varken patienten eller behandlaren vet vilka patienter som får medicinen och vilka som får placebo, en verkningslös substans.

Nutt menar att RCT inte alltid är det bästa sättet att bedöma terapeutisk användning i verkligheten.
”Många patienter som får medicinsk cannabis lider tillexempel av flera patologiska tillstånd vilket i så fall skulle exkludera dem från en RCT och göra det svårt att förutspå deras hälsoresultat genom enbart en RCT”, enligt författarna.

Stora svagheter i studien
Med tanke på att den nya studien från Project Twenty21 går stick i stäv med vad Världshälsoorganisationen, Amerikanska vetenskapsakademin och andra tunga instanser kommit fram till när det gäller de medicinska fördelar av cannabis, har Drugnews bett beroendeforskaren och tidigare farmakologiprofessor Fred Nyberg om en kommentar:

– Forskare som i dagsläget har ambitionen att få fram trovärdiga studier om värdet och effektiviteten av så kallad medicinsk cannabis har en lång väg framför sig. Det finns åtskilliga studier på cannabis effekter på t.ex. kronisk smärta men den vetenskapliga evidensen för effekten av är fortfarande inte tillräcklig. Dessutom varnar många forskare för negativa sidoeffekter av medicinsk marijuana, även för smärtpatienter som behandlas, säger Fred Nyberg.


Felkällor med ”real world data”           

Nyberg är också tveksam till David Nutts förklaring om fördelarna med ”real-world data” i jämförelse med RCT.

Professor Fred Nyberg. Foto: Mikael Wallerstedt

– Även om det kan låta spännande med ”real world data” (RWD), d.v.s. att utifrån journaler, och register med avancerad statistik bearbeta observationer och söka mönster, samband och trender, så finns det alltför många obesvarade frågor att lösa innan man kan låta RWD ersätta den så länge använda och välbeprövade RCT-metoden. Inom forskarvärlden menar många att det finns risk för dolda felkällor med RWD, och övertolkning av resultat. Det kan finnas delar i en RWD som kan ge komplement till RCT, men i den nu aktuella artikeln visar den på stora svagheter, enligt Nyberg.

Han menar att det är tveksamt att enbart förlita sig på quality of life (QOL) när det gäller en så heterogen grupp som de 678 patienterna med olika diagnoser. De 222 som försvann på vägen vet man inget om.
– Mätning av QOL är väldigt individbaserat och kan variera mycket beroende på vilken sjukdom det handlar om, säger Nyberg.

Han påpekar också att hälsostatus och QOL är separata begrepp, vilket inte framgår i Nutts studie. Enbart självrapportering om hälsa och välmående utan kontrollgrupper tycker Nyberg är en klar brist.

Ytterligare en svaghet är avsaknaden av detaljerade uppgifter om frekvens och dosering av den cannabis deltagarna med sina olika diagnoser försågs med. Författarna skriver att det var en betydande variation när det gäller potensen hos THC och CBD i de olika beredningar som gavs till patienterna, men avstår från att ange exakta halter och produktnamnen.

– Vi vet inte vem som fått vad och från vilka företag. Kombinerades medicinen med annan terapi? Det är märkligt att inte redovisa det i en vetenskaplig studie, säger Nyberg till Drugnews. 


• Fotnot: [i] Nutt et al (2010)  The Lancet volym 376 s 1558 -1565

[ii] Nutt, David ( 2009). ”Equasy – an overlooked addiction with implications for the current debate on drug harms”. Journal of Psychopharmacology. 23 (1): 3-5. doi:10.1177/0269881108099672PMID 19158127S2CID 32034780

[iii] C. Sakal, M. Lynskey, A. K. Schlag, D. J. Nutt . (2021) Developing a real-world evidence base for prescribed cannabis in the United Kingdom: preliminary findings from Project Twenty21. Psychopharmacology Published: 10 May.

[iv] Drug Science. Medical Cannabis improves Quality of Life by over 50% – Preliminary Results from Project Twenty21 | drugscience.org.uk

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.
Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar).

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk. I Europa har tillåter flera länder cannabis i medicinskt syfte. I Danmark pågår sedan 2018 ett stort pilotförsök med cannabisbehandling, bl a för vissa smärtpatienter.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser