Film om barns utsatthet i pandemin

I måndags lanserade kvinnonätverket KSAN kortfilmen ”Se mig” – om barn och ungas utsatthet under coronapandemin. ”Missbruk, bråk och våld har ökat i hemmen när isolering ökat. Vi måste se och stötta barnen, särskilt nu i juletid”, säger Leena Haraké på KSAN till Drugnews.


Elvaminuters-filmen är en ödesmättad vandring genom tommar skolor, lekparker och sportanläggningar. Skolor, idrott och fritidsaktiviteter stänger ner för att hindra smittspridning av viruset – men ungas kontakt med lärare och tränare försvåras.

Vuxna jobbar hemifrån eller har blivit arbetslösa. Oro och tristess ökar och flera dövar det med alkohol. Barn riskerar hamna i kläm.

Leena Haraké

– Missbruk och våld mot barn och kvinnor har ökat i hemmen och nya grupper kan hamna i riskbruk och beroende av alkohol och andra droger. Barn är extra utsatta och när samhället stänger ner så minskar andras insyn och unga hänvisas till sina föräldrar. – Och otryggheten ökar när skolan kör distansundervisning och dagens kanske enda lagade mål mat uteblir. Jag hoppas filmen kan bli en samtalsöppnare, säger Leena Haraké som är kanslichef på KSAN.

Samhällets brister för stöd och hjälp till sårbara grupper har uppdagats under corona-pandemin.

Filmen ”Se mig” berättar om ungas utsatthet, ensamhet och upplevelser under pandemin och om behovet av att bli sedda. Det handlar om exempelvis barn i missbruksmiljöer, våld, sexuella övergrepp, brister i omsorger eller – som polisen larmar om idag i Sveriges Radio – att fler barn lockas till kriminella gäng när vuxenvärlden sviker.

Beslutsfattare uppmanas av KSAN att ge resurser för att hålla socialtjänst öppen, erbjuda insatser och andningshål för barn och anhöriga i risk- och missbruksmiljöer.

Sedan januari är Barnkonventionen svensk lag.
– Barn har rätt till liv, skydd och stöd – det är vuxnas ansvar att sörja för ungas basbehov. Även grannar och nära nätverk kan hjälpa till. Så här i juletid så är en vit jul utan alkohol att föredra när barn finns med. Det underlättar även att förebygga bråk och smittspridning, säger Leena Haraké.

KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i alkohol och narkotikafrågor) har fått bidrag av Socialstyrelsen för att motverka effekter av Covid-19. Kortfilmen ”Se mig” i samarbete med skådespelaren Vibeke Nielsen, som även skrivit manus, är en del av det resultatet.
• Länk till kortfilmen: https://vimeo.com/485369412

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser