Jobbstöd mot alkoholrisk under pandemin

Finns risken att det psykiska lidandet och alkoholkonsumtionen ökar under pandemin? Vad kan arbetsplatsen göra? Det utreder Jimmy Blondin, socialpedagog och terapeut, i en analys för Drugnews. Såväl arbetsgivare och fack höjer varnande finger.

Två faktorer är avgörande som svar på första frågan. Under kris är stress (oro, rädsla, ångest) och ekonomi kopplat till en förändrad arbetsmarknad faktorer som kan öka alkoholkonsumtionen och det psykiska lidandet. Ökade ekonomiska svårigheter, social isolering, osäkerhet om framtiden och hårt tryck på välfärdssystemen kan bidra till ökat alkoholbruk (Lancet okt 2020) och förvärra ett psykiskt lidande. Historiskt vet vi detta från tidigare kriser, såsom bank-, finans- och fastighetskrisen i Sverige 1990–1994 (IFAU 2011:8).
Resultatet kan bli en vårdskuld, med ökad sjukfrånvaro och kostnader för samhället som följd.

Även om oro, rädsla och ångest är normala mänskliga reaktioner på kriser, så kan det vara svårt att hantera dessa känslor där alkoholen kan fungera som problemlösare.

Utöver kända hälsorisker med alkoholen och droger så kan en ökad konsumtion leda till förändringar i immunsystemet, andningsorganen och lungorna och därmed öka känsligheten för Covid-19 och även komplikationerna vid ett insjuknande. Så det finns all anledning att uppmärksamma dessa särskilt utsatta grupper.

Det finns tecken i arbetslivet på att alkoholkonsumtionen ökar.
Analysföretaget Ramboll fick i uppdrag av Systembolaget att undersöka vilken roll alkohol har som riskfaktor i samhällskriser. I rapporten från maj i år kan man läsa att IF Metall nu ser tendenser till att medlemmar ökar sin alkoholkonsumtion under pandemin. Detta gäller särskilt personer som tidigare legat på gränsen till en riskfylld konsumtion. Liknande signaler kommer från företagshälsovården bland annat från Previa i Göteborg och Avonova. Signalerna är mer av oro från arbetsgivare om alkoholkonsumtionen bland de anställda.

Vad kan arbetsplatsen göra?

• Ekonomisk och social trygghet, ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor är viktiga förutsättningar som bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa samt minskar de sociala skillnaderna i ohälsa.

Att vidta åtgärder för att säkerställa att människor får bra stöd på jobbet – oavsett om det är i en högriskmiljö eller vid korttidspermittering, hemarbete – kan göra en verklig skillnad för att minska skadan från pågående kris.

Påminn och var tydlig om verksamhetens alkohol/narkotika-policy.

• Även hur verksamheten stödjer medarbetarna vid stress och alkohol/narkotika. Uppmuntra att söka hjälp.

• Tydliggör vad som menas med arbetstid vid hemarbete.

• Om policyn hänvisar till ”arbetstid”, ”arbetsdag” eller ”på jobbet” så kanske man behöver vara tydlig med vad som har förändrats nu när de är hemma. Om man lyfter sin policy för olika substanser så räcker det inte med att bara säga att man har till exempel nolltolerans på arbetstid. De anställda kan behöva hjälp med att strukturera sin dag. Till exempel hur ser vi på att ta något glas då pappersarbetet får vänta tills barnen somnat?

• Fortsätt erbjud stödsupport,
t ex hälsosamtal via Företagshälsovården, tillgängligt för att hjälpa arbetare och chefer att hantera problem som de kan uppleva. Ett exempel på det är Karlshamns kommun som erbjuder de anställda stöd. Man kallar det för “reflektion i Corona tider”. Stödet ges på distans via telefon eller dator.

• Ge information om var man kan få hjälp vid problem med alkohol/narkotika och stress, oro och ångest. Helt enkelt ta fram information som kan skickas ut till anställda.

• Ställ frågan till företagshälsovården om möjligheten till digitala utbildningar om alkohol/ droger, och om hur man hanterar stress, ångest inklusive de potentiella effekterna på jobbet, tips för hemarbete med fokus på de anställdas långsiktiga hälsa och välbefinnande.

Mer övergripande kan en vinst vara att samla olika aktörer på arbetsmarknaden som arbetar med dessa frågor under det regionala ANDT- (alkohol, narkotika, doping och tobak) och Folkhälsoarbetet, för att utveckla hälsofrämjande strategier under pandemin för att minska skillnaderna i hälsa.

Alkohol, drogproblem och psykisk ohälsa dras gärna till det fördolda. Stigmatiseringen gör att insatser ofta kommer sent. Så låt oss tillsammans arbeta för att detta ska bli så tidigt som möjligt när det fördolda riskerar att växa genom distanseringen.

av

JIMMY BLONDIN
– terapeut på Resurs Rehabilitering i Lund och Växjö

Annonser