Oroade elever vill bekämpa droger i Västervik

Fyra engagerade elever vid Västerviks gymnasium motionerade om att slumpvisa drogtester och obligatorisk information om narkotika borde införas på skolan. Politikerna sa först nej, men ändrade sig efter att krönikören Staffan Hübinette, rådgivare på projektet Narkotikafri Skola, ingrep och gav eleverna rätt.

En notis i Västerviks Tidning (den 28 augusti i år) dök upp i flödet. Ordet narkotikabekämpning fångade min uppmärksamhet. ”Så tycker politikerna om ungdomarnas förslag” löd rubriken som visade att här fanns ungdomar som ville göra något. Vidare i texten framgick att några elever vid Västerviks gymnasium efterlyser fler insatser mot droger och föreslår bland annat slumpvisa drogtester.

Att frågan kommit upp visade sig hänga samman med att gymnasieelever i Västervik sedan några år får skriva motioner till kommunfullmäktige och vara med och tala för sina förslag. Den här gången föreslog fyra kvinnliga elever vid Västerviks gymnasium bättre insatser mot droger och att slumpvisa drogtester skulle införas.

Det framgick också att politikerna håller med om att narkotikabekämpning är angeläget, men att det inte blev bifall till drogtester.

– Vi är nog många som skulle bifalla motionen, men av juridiska skäl går det inte att genomföra testerna, förklarade kommunalrådet Harald Hjalmarsson (Moderat) till Västerviks Tidning.

Eftersom jag arbetat många år med att hjälpa skolor och kommuner med drogpolicy och juridiken kring just drogtester ville jag undersöka närmare vad som pågick i Västervik, inte minst vad Harald Hjalmarsson byggde sitt uttalande på.

Jag började med att kontakta eleverna för att höra deras version.
– Vi ville skriva en motion om något som är viktigt, förklarade Maja Caban, en av de fyra eleverna bakom motionen.

Tanken väcktes i samband med studentfirandet där det förekom droger på festerna.
– Många är nog inte medvetna om konsekvenserna, sa hon.

Genom möjligheten att kunna skriva en motion ville Maja och hennes kamrater försöka påverka skolans arbete mot droger. I motionen med rubriken Håll koll på drogerna gav de tre förslag:

  • Att fler undersökningar ska genomföras på skolor såsom. slumpmässiga tester och genomsökningar av narkotikahundar.
  • Att vill ha obligatoriska föreläsningar eller lektioner om droger och dess biverkningar i skolan.
  • Att polisen ska prioritera droger bättre i kommunen.

Maja Caban berättade vidare att lärare inte alltid ser allt och att det därför vore bra med narkotikahundar och drogtester.

– Det är inget konstigt med drogtester, skolan har ett ansvar för att det inte ska finnas droger på skolan och lärarna blev glada när vi tog initiativet.

Västerviks gymnasium har cirka 1000 elever på 11 program och fem med idrottsprofil. Foto via Wikipedia
Västerviks gymnasium har cirka 1000 elever på 11 program – fem med idrottsprofil. Foto via Wikipedia

Barn- och utbildningsförvaltningen var däremot inte lika imponerad av elevernas förslag. I ett långt svar på motionen som underlag till Kommunstyrelsen konstaterar förvaltningen i en sammanfattning att allt är bra som det är.

”I flera aspekter finns redan insatser som svarar upp mot det motionärerna har önskemål om och därmed anses motionen besvarad. Västerviks gymnasium arbetar preventivt genom att ge eleverna information om droger, användning och missbruk och att stötta de elever som har behov av det…”

Och fortsatte: ”Barn- och utbildningskontoret vill tacka motionärerna för deras engagemang och vill de fortsätta att driva frågan om att droger och droganvändning ska ges större utrymme i undervisningen kan Västerviks gymnasiums olika kanaler för elevinflytande vara ett sådant forum.”

Med detta som grund formulerade kommunstyrelsen sitt förslag till beslut:
”Kommunstyrelsens förslag till beslut att ungdomsmotionen Håll koll på drogerna ska anses besvarad med barn-och utbildningsnämndens beslut, där det framgår att flera av de efterfrågade insatserna redan pågår.”

Medan eleverna uppfattade ett problem var förvaltningen och kommunstyrelsen nöjd med situationen.

Men varifrån hade kommunalrådet Harald Hjalmarsson (M) fått informationen att det av ”juridiska skäl går inte att genomföra testerna”? Något sådant hinder finns nämligen inte. Visserligen avråder Skolinspektionen från att använda frivilliga slumpvisa drogtester, men Skolinspektionen är ingen rättsinstans. Rättsläget är klart efter ett JO-beslut redan 2010 och ett beslut i Kammarrätten 2020 som bekräftar JO:s tidigare beslut. Skolan kan använda frivilliga slumpvisa drogtester och många gör det.

Frågan gick därför även till kommunalrådet Hjalmarsson som visade sig vara mycket intresserad och förklarade att beslutet byggde på information från barn- och utbildningsförvaltningen som skrivit underlaget till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Med ny information förklarade Hjalmarsson att han tänkte frångå kommunstyrelsens förslag till avslag och i stället yrka på återremiss. Vid kommunfullmäktiges möte 21 september 2020 beslutades också om återremiss och ett fortsatt arbete med en fördjupad analys. Bakom förslaget till återremiss stod förutom Hjalmarsson också Dan Nilsson (S), Dan Larsen (SD), Leif Svensson (V), Marcus Fridlund (S), Fredrik Lindwall (C) och Jonas Jalkteg (WesterwiksPartiet). Således en bred enighet över partigränserna.

Det innebär att elevernas motion fortsatt är aktuell och har startat en diskussion i kommunpolitiken. Den tjänsteman inom barn- och utbildningsförvaltningen som författat underlaget till kommunstyrelsen får läsa på lite bättre till nästa gång.

– Tack hjälpen och för att du ”räddade” vår motion, säger Maja Caban när jag berättar om beslutet i fullmäktige.

Vad återremissen och en fortsatt diskussion kommer att leda till återstår att se.
All heder dock åt Västerviks kommun för arbetet med att ge ungdomar möjlighet till inflytande, till eleverna som tog initiativet och till politikerna som visat både engagemang och prestigelöshet och kunde ändra sig sedan de fått ny information. Bakläxa dock för tjänstemännen på förvaltningen som kanske läst ”fake news” från Skolinspektionen.

 

av

Staffan Hübinette
– 
lärare, Årets förebyggare 2017 och rådgivare Narkotikafri Skola.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 50-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser