Kvinnor i missbruk lyfts i EU:s nya narkotikaplan

BRYSSEL /Kvinnor i missbruk och deras särskilda behov lyfts som ett prioriterat område i EU:s nya agenda och aktionsplan 2021-2025 för narkotikaområdet. ”Äntligen”, skriver Leena Haraké, kvinnonätverket KSAN, ledamot i unionens civila samhällsforum om narkotika sedan 2007.

Nyligen har EU- kommissionen kommunicerat en ny agenda och aktionsplan i narkotikafrågan för 2021–2025 (pdf-fil 18 sidor), till EU-parlamentet och rådet.

VÄGLEDANDE PRINCIPER
Det uttrycks i det nya dokumentet att EU: s dagordning för narkotika är baserad på följande vägledande principer:

Europeiska unionens grundläggande värden och grundläggande principer i EU: s lagstiftning: respekt för mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, solidaritet, rättsstatsprincipen, säkerhet och mänskliga rättigheter.

Multidisciplinär strategi: att genomföra EU: s agenda för narkotika, alla parter på nationell. Regional och lokal nivå. I EU: s dagordning för narkotika fastställs åtta strategiska prioriteringar för EU: s narkotikapolitik under de kommande fem åren, under tre huvudsakliga delar.

För det första tillhandahåller EU: s agenda för narkotika en omfattande uppsättning förbättrade säkerhetsåtgärder med inriktning på alla aspekter av olaglig handel med narkotika från organiserade brottsgrupper till hantering av yttre gränser och olaglig distribution och produktion i EU.

För det andra behandlas förebyggande åtgärder och behovet av ökad medvetenhet om drogers skadliga effekter, inklusive deras koppling till våld och andra former av brottslighet.

För det tredje är det lika viktigt att ta itu med narkotikarelaterade skador. Vi måste se till att de som behöver hjälp har tillgång till effektiv behandling och att det finns tillgång till provtagning för att tidigt upptäcka t ex Hepatit C och HIV/AIDS för att minska de negativa konsekvenserna av narkotikamissbruk för både människor som använder droger och deras familjer och samhällen.

Inom den nya EU: s dagordning för narkotika ges specifikt erkännande för att stödja en balanserad och omfattande strategi för att ta itu med frågan om narkotikamissbruk i fängelser, ett område som på grund av sitt specifika sammanhang kräver en strategisk, strukturerad och samordnad strategi.

EU:s agenda för narkotika åtföljs av en handlingsplan för narkotika som omfattar konkreta operationella åtgärder och aktiviteter, som syftar till att underlätta genomförandet av de strategiska prioriteringarna.


KVINNOR I MISSBRUK PRIORITERADE
I denna nya plan lyfts äntligen kvinnor och deras särskilda behov som ett särskilt prioriterat område. Detta är oerhört glädjande för en kvinnorepresentant efter många års tjatande i kommissionens expertgrupp om kvinnors situation i missbruk. Den manliga normen i narkotikafrågan har varit dominerande och ytterst lomhörd under en lång tid.

Som en mångårig ledamot i EU:s Civil Society Forum on Drugs in the EU, CSFD, som är en expertgrupp för EU-kommissionen, har jag haft möjlighet sedan 2007 att såväl delta som följa hur EU:s narkotikaplaner och strategier tas fram, implementeras och utvärderas

Det är ytterst glädjande att i stället för att osynliggöra kvinnors särskilda behov motiveras nu prioriteringen av kvinnors komplexa situation i detalj. Av dessa skäl måste hinder för tillgång till behandling tas upp genom att säkerställa att hälso- och sjukvård och sociala tjänster både är tillräckligt tillgängliga och lämpliga för deras kundgruppers behov.

Barriärerna för tillgång bör minskas med avseende på målgruppens viktigaste egenskaper, såsom demografiska faktorer (t.ex. ålder, kön, utbildning, kulturell bakgrund), yttre omständigheter (t.ex. fattigdom, familjeförhållanden, sociala kretsar, migration) och personliga faktorer (t.ex. fysisk och mental hälsa, psykologiskt välbefinnande). Rådgivning och behandling som möter barns specifika behov bör också övervägas.

För det andra måste åtgärder vidtas för att bättre identifiera och ta itu med de hinder som kvinnor står inför när de deltar i och genomgår behandling och rehabilitering. Dessa inkluderar våld i hemmet, trauma, stigma, fysiska och psykiska hälsofrågor och frågor om graviditet och barnomsorg, som kan förvärras av ovanstående demografiska, situationella och personliga faktorer.

Effektiv tjänsteleverans bör vara känslig för de specifika behoven och livserfarenheterna för kvinnor med narkotikaproblem, erkänna att mönstren för droganvändning och problem kan skilja sig från män, inklusive en eventuellt större förekomst av problem i samband med användningen av receptbelagda läkemedel.

Hänsyn behövs också för servicealternativ för kvinnor eller andra former av specialbestämmelser, som tätt samarbetspartnerskap med vårdgivare och tjänster som arbetar med utsatta kvinnor eller offer för våld i hemmet.  Detta erkänns internationellt med att stärka förebyggande och behandling av missbruk som ingår som mål (3.5) i FN:s hållbara utvecklingsmål och är i linje med kommissionens meddelande COM (2020) 152 av 5.3.2020, (En union av jämställdhet: Strategi för jämställdhet mellan könen 2020-2025).

Denna handlingsplan ska utföras av medlemsstaterna.  För Sveriges del är det avgörande att i den kommande ANDT-strategin fokusera på kvinnors behov för att stävja narkotikadödligheten.

Enligt de senaste uppgifterna från Socialstyrelsen hade kvinnors narkotikadödlighet fortsatt att öka medan männens gick ner. Varje liv räknas.

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor har påmint redan socialdepartementet i samband med hearingarna om strategin att det är på tiden att kvinnokonventionen, (CEDAW), blir synlig och verkställs så här 40 år efter att Sverige skrev under den, även i den svenska ANDT-strategin.

Annonser