Russtark cannabis ökar bruk och mental ohälsa

BRISTOL En ny stor brittisk studie publicerad i Jama Psychiatry visar att användning av cannabis med högre rushalt ökar risken för psykoser jämfört med äldre, svagare sorter.

Det har länge funnits studier som pekar på att cannabis med hög THC-halt (delta-9 tetrahydrocannabinol) är mer riskabel att använda än svagare sorter. Bland annat en från Iowa State University i USA som visar att när rushalten steg från fem till 12 procent THC ökade risken för olika psykiska biverkningar med 2,5 gånger.[i]

Och i en studie från södra London, där cannabisrökare följdes mellan 2005 och 2011, såg forskare att det var 2,7 vanligare med psykoser bland de som en gång i veckan rökt ”skunk”, en starkare variant av cannabis, jämfört med de som använde svagare sorter. De som rökte dagligen hade 5,4 gånger högre risk för psykoser.[ii] (Se även tidigare Drugnews-artikel).

Det finns också studier som visar att frekventare användning ger fler problem, vilket kan försvåra bedömningen om högre THC-halt är skadligare. [iii]

Fram till idag finns emellertid inga studier som har undersökt sambandet mellan cannabispotens och mental hälsa i ett allmänt befolkningsunderlag, eller tagit hänsyn till bidragande faktorer, genom att använda data insamlade under lång tid (longitudinella fakta).

Det har nu dock ett forskarlag vid universitetet i Bristol gjort under ledning av huvudförfattaren, fil doktor och epidemiolog Lindsey Hines.[iv]

Lindsey Hines, University of Bristol.

I en stor brittisk studie har de följt data från en födelsekohort (Avon Longitudinal Study of Parents och Children), där deltagarna är födda 1991 eller 1992. Vid 24 års ålder intervjuades 1087 av dem, från båda könen, som hade angivet cannabisanvändning under det senaste året.

De fick berätta mer detaljerat om sitt bruk för forskarna, där olika sorter särskildes utifrån THC-nivå. Försökspersonerna fick också ange hur ofta de använde cannabis, om de hade upplevt relaterade problem av drogen senaste året utifrån en fastställd mall (Cannabis Abuse Screening Test), annan substansanvändning, tobaksberoende, alkoholproblem, depressioner, ångestsyndrom samt psykosliknande erfarenheter. Forskarna hade också tillgång till andra uppgifter, såsom socioekonomisk bakgrund och etnicitet.

Resultatet visade att medianåldern för cannabisdebut bland deltagarna var 16,7 år. Tretton procent hade använt högpotent cannabis (THC-innehåll över tio procent), vilket efter justering för bidragande faktorer i barndomen var associerat med frekventare användning, än de som rökte mer lågpotent drog.

Hög THC-halt ökade antalet cannabisrelaterade problem, och fördubblade risken för ångestsyndrom. Däremot försvagades sambandet om försökspersonerna hade rökt mindre ofta, om de samtidigt var tobaksberoende eller använde andra droger. Forskarna fann dock inga bevis för att högpotent cannabis ökade risken för alkoholproblem eller depression, jämfört med lägre THC-halt.

Forskarna skriver i sin slutsats att en begränsad tillgång av cannabis med hög THC-halt kan leda till att färre får problem med drogen, att bruket inte eskalerar och att färre får psykiska problem.

Men en egen reflektion är att utvecklingen vad gäller rushalt, både för den illegala och legala cannabisen, går i motsatt riktning och har ökat kraftigt.

• Fotnoter:

[i] Arterberry, BJ et al (2018). Higher average potency across The United States is associated with progression to first cannabis use disorder symptom. Drug Alcohol Dependence.  

[ii] Di Forti, M. et al (2015). Proportion of patients in south London with first-episode psychosis attributable to use of high potency cannabis: a case-control study. Lancet Psychiatry, (publicerat online 18 febr.).

[iii] Freeman TP, Winstock AR (2015). Examining the profile of high-potency cannabis and its association with severity of cannabis dependence. Psychol Med. 2015;45(15):3181-3189. doi:10.1017/S0033291715001178

[iv] Hines et al (2020) Association of High-Potency Cannabis Use With Mental Health and Substance Use in Adolescence.  JAMA Psychiatry. (Publicerad online 27 maj).

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser