Cannabis kan lindra astma, men skadar lungor

JERUSALEM. Medicinsk cannabis kan underlätta andningen för patienter med astma. Den kortsiktiga effekten uppvägs dock av att själva rökningen skadar lungorna. Det visar några fallrapporter från Israel där man sedan länge godkänt cannabis för medicinisk användning.

Två israeliska lungspecialister från Shaare Zedek Medical center vid Hadassah-Hebrew universitetet i Jerusalem, Amir Jarjou´i och Gabriel Izbicki, har presenterat tre fallrapporter där två astmapatienter haft goda effekter av att inhalera cannabis via vaporizer och en patient som efter en trafikolycka fått både smärtlindring och bättre lungfunktion.

Utifrån dessa tre fall diskuterar de båda lungläkarna vad den vetenskapliga litteraturen hittills kommit fram till när det gäller cannabis påverkan på lungorna. Jarjou´i och Zedek konstaterar att mekanismen hur cannabis påverkar lungorna inte är helt klarlagda. Särskilt brister forskningen när det gäller medicinsk användning.

De noterar ändå ett antal rapporter om positiva effekter: bronkodilatation (flera studier visar att FEV – forcerad expiratorisk volym – ökar vid inhalation eller oralt intag), inflammationshämmande, ångestdämpning, lindring vid överansträngnings-astma, samt vid tobaksavvänjning.

De negativa effekterna är emellertid värre: irritation och inflammation i luftvägarna (som bl. a kan leda till kronisk bronkit och KOL), samt ökad risk för cancer.

Forskarnas slutsatser blir att även om cannabis kan ha goda kortsiktiga effekter på lungfunktionen, så medför de långsiktiga lungskadorna att man inte kan uppmuntra till någon form av rökning som medicin för sjukdomar i lungorna.
Olika typer av inhalationer istället för rökning är i så fall ett mindre skadligt alternativ.

De menar att det behövs mer forskning om vilka cannabinoider som ger de goda effekterna och hur mekanismerna ser ut.

• Fotnot: Israeliska studien. Amir Jarjou´i, Gabriel Izbicki. (2020). Medical Cannabis in Asthmatic Patients. IMAJ. Vol 22. April 2020.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.

Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar), 2018 beviljades 27 sådana ansökningar.

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Etiketter:

Annonser