En dos THC ökar psykiatrisk hälsorisk

LONDON En enda dos med enbart cannabisämnet THC ökar tydligt antalet psykiatriska symtom, enligt en ny metastudie publicerad i The Lancet Psychiatri. Samtidigt hittar forskarna inga hållbara bevis för att CBD minskar sådana biverkningar.

Det publiceras hela tiden nya studier om sambandet mellan cannabis och psykiska sjukdomar. För att hänga med i det här forskningsområdet är det nödvändigt med systematiska översikter, av redan publicerade studier. En annan metod som ger överblick är metastudier, där man statistiskt väger samman resultaten av många olika forskningsrapporter och drar slutsatser utifrån dem. I en i april publicerad artikel i The Lancet Psychiatry, Psychiatric symptoms caused by cannabis constituents: a systematic review and meta-analysis”, har man använt båda metoderna.

Forskargruppen under ledning av psykiatern Guy Hindley vid Kings College i London ville undersöka effekten av enbart rusämnet THC i cannabis avseende psykiatriska symtom, och i kombination med CBD, cannabidiol. Bägge substanserna ingår i cannabis. Man hittade 15 studier av tillräckligt hög kvalitet med enbart THC och fyra studier med CBD i kombination med THC. Resultaten jämfördes med placebo. Friska försökspersoner hade fått substanserna intravenöst, oralt eller nasalt (genom munnen eller näsan).

I jämfört med placebo ökade de totala psykiatriska symtomen av en enda dos THC. Det gällde både s.k. positiva symtom (psykosliknande), negativa symtom (slöhet, glädjelöshet) och generella symtom som depression, ångest och intellektuella störningar.

Bedömningen gjordes 10 till 120 minuter efter dosen med THC/CBD. Det var framför allt de psykosliknande symtomen, till exempel hallucinationer och vanföreställningar, som ökade.

Av de fyra studier där CBD ingick var det bara i en av studierna som CBD minskade de psykiatriska symtomen. Således menar forskarna att det inte finns hållbara bevis att CBD dämpar sådana biverkningar av THC. Däremot fanns inga tecken på att CBD ökade psykiatriska symtom.

Forskarna poängterar att studien visar de möjliga riskerna med användningen av cannabis och dess ingående substanser både som medicin och för nöjesbruk. De påpekar också att resultaten ligger i linje med tidigare forskning om sambandet mellan cannabis och psykoser och schizofreni.

Det var för övrigt den svenska s.k. värnpliktstudien från 1987 (Allebeck, Andréasson et al (1987). Cannabis and schizophrenia. A longitudinal study of Swedish conscripts. Lancet) som först påvisade detta samband, och som sedan har bekräftats av många andra forskare världen över.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser